Detail předmětu

Kontrastivní analýza odborných textů

FEKT-HCATAk. rok: 2016/2017

V přednáškách a cvičeních nabízí tento předmět studentům hlubší pohled na vyjadřovací možnosti angličtiny a češtiny prostřednictvím srovnání jejich výrazových prostředků. Základním jazykovým materiálem jsou odborné texty, které umožňují jak analýzu obecně jazykových prostředků, tak prostředků typických pro odborný styl. Přednáška vždy přináší seznámení s danými jevy, kterým se poté věnuje praktická pozornost při práci s texty v jednotlivých seminářích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student je schopen:
- srovnávat vyjadřovací možnosti angličtiny a češtiny a uplatnit tyto poznatky např. při překladu, ale i při běžném používání cizího jazyka.
- poznat, definovat a správně používat různé prostředky odborného stylu, ať už v češtině nebo angličtině.
- lépe porozumět významu cizojazyčného textu a analyzovat jeho složky.
- používat při překladu správné gramatické ekvivalenty daného jazyka.
- analyzovat používání gramatických a stylistických prostředků v textu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet, za nějž lze získat až 40 bodů, prověřuje formou písemného testu schopnost studentů uvědomit si a analyzovat rozdíly mezi anglickým a českým textem, především v jejich gramatciké výstavbě.
Zkouška, za níž lze získat až 60 bodů, prověřuje, opět písemným testem, schopnost studentů aplikovat získané teoretické jazykovědné znalosti a osvojenou jazykovědnou metodologii a maximálně za ni lze získat 60 bodů.

Osnovy výuky

Rozdíl mezi analytickými a syntetickými jazyky, obecné důsledky pro vyjadřovací možnosti angličtiny a češtiny.
Jak se projevuje v odborných textech kultura spojená s jednotlivými jazyky.
Pád v češtině a angličtině,
Nominalizace, slovotvorba.
Výpovědní modalita.
Vid slovesa.
Trpný rod.
Systém slovesných časů.
Syntax I - typy vět a souvětí.
Syntax II – slovosled, složitá syntaktická spojení.
Stylotvorné prostředky odborného jazyka.
Rozdílné slohové útvary odborného jazyka a jejich specifika.

Učební cíle

Předmět poskytuje vhled do problematiky vyjadřovacích možností angličtiny a češtiny. Studenti si prakticky ověřují a poznávají rozmanitost obou jazyků od jevů gramatických až po pragmatický a kulturní rozměr jazyka. Předmět dále prohlubuje znalosti studentů ve vztahu k rozdílným stylovým útvarům odborného stylu prostřednictvím analýzy jejich výrazových prostředků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Dušková, L.: Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha 1994
Krhutová, M. The Language of Electrical Engineering as a Special Province. Brno 2007.
Kol. autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995, 1996, 2000.
Urbanová, L.: Stylistika anglického jazyka. Brno 2008.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor