Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci

FEKT-HBTSAk. rok: 2016/2017

Kurz slouží jako příprava pro psaní závěrečné práce studijního cyklu. Studenti se seznamují s metodologickými aspekty výzkumu, s tvorbou rozsáhlého akademického textu a s formálními náležitostmi práce. Procvičují probíraná témata a také předkládají
rané fáze přípravy vlastní závěrečné práce (formulace problému, sestavení bibliografie tématu, sběr materiálu).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurz slouží jako příprava pro psaní bakalářské práce. Studenti jsou seznámeni s metodami výzkumu v jazyce, s pravidly psaní bakalářské práce jak formálními, tak obsahovými. Navazuje na kurz akademického psaní a rozvíjí jeho informace. Výstupem budou písemné teze bakalářské práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Výstupem jsou rozvité teze bakalářské práce, které slouží jako její podklad.
Studenti předloží v průběhu semestru písemné teze své bakalářské práce ke konzultaci.

Osnovy výuky

Téma práce, konzultant, rozvrh práce . Popis tématu a formulace 2-3 základních cílů výzkumu. Popis postupu, metodika výzkumu a předběžný seznam primárních zdrojů. Předběžný seznam základních příruček. Předběžný seznam článků v periodicích, knih a www stránek. Předběžný přehled terénních zdrojů (vyžaduje-li to povaha tématu). Pracovní bibliografie cca 20 základních pramenů . Anotovaná bibliografie deseti základních pramenů. Informační databáze (uspořádaný systém poznámek ve vhodném formátu podle povahy tématu). Návrh práce. Ústní presentace práce.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami výzkumu a formy psaní bakalářské práce, využívání literatury a citací. Budou využity znalosti z ostatních kurzů, zejména kurzu Odborný písemný a ústní projev.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Základní literatura

Knittlová, Dagmar: Funkční styly

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor