Detail předmětu

Analogová technika

FEKT-HANAAk. rok: 2016/2017

Předmět navazuje a dále rozšiřuje poznatky získané v rámci kurzů Elektronické součástky a Elektrotechnika. Zejména se zaměřuje na konkrétní aplikace a realizaci vybraných lineárních a nelineárních funkčních bloků. Věnuje se přehledu různých typů operačních zesilovačů a seznamuje s dalšími aktivními prvky jako transadmitanční zesilovače, proudové a napěťové konvejory, či napěťové a proudové sledovače.
V rámci laboratorních cvičení studenti prakticky navrhnou vybrané funkční bloky a provedou jejich analýzu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Student se seznámí se základními funkčními bloky a analogovými aktivními prvky, které jsou nutné pro předzpracování analogového signálu před převodem do digitální podoby nebo post-processing po převodu digitálního signálu na analogový. Na základě získaných poznatků bude schopen analyzovat funkci analogových systémů a možnosti jejich aplikace.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní kroky v procesu návrhu analogového obvodu,
- navrhnout a verifikovat základní bloky analogových IO (proudové zrcadlo, reference, tranzistorové zesilovače, koncové stupně),
- ověřit základní parametry struktury OZ a OTA,
- popsat základní principy techniky AD a DA převodníků.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsob výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Během závěrečné ústní zkoušky posluchač prokáže znalost terminologie a základního využití analogových funkčních bloků v současné elektronice.
Do 30 bodů za práci v semestru.
Do 70 bodů za zkoušku.


Osnovy výuky

Zapojení s bipolárními a unipolárními tranzistory: zesilovač se společným emitorem, bází, kolektorem, tranzistor jako spínač, zdroj proudu, proudové zrcadlo, proudový invertor, napěťový sledovač, diferenční stupeň, operační zesilovač. Stabilizátory napětí: stabilizátor s referenční diodou, sériový a paralelní stabilizátor. Základní lineární obvody: invertující a neinvertující zapojení, sčítací a rozdílové zapojení s operačními zesilovači, přístrojový rozdílový zesilovač, zdroj proudu řízený napětím, integrátor, derivátor, komparátor. Kmitočtové filtry: struktury pasivních RC a RLC filtrů, aktivní filtry s operačními zesilovači. Převodníky A/D: obvody pro předzpracování (elektronické řízení zesílení, antialiasing), vzorkovače signálu, paralelní převodník, převodník s postupnou aproximací, integrační převodník. Převodníky D/A: paralelní a sériový převodník. Základní nelineární obvody: diodové tvarovače a měniče, přesné usměrňovače. Generátory a klopné obvody: oscilátory, funkční generátory, astabilní, monostabilní, bistabilní klopné obvody.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s analogovými funkčními bloky a jejich využitím v současné elektronice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Duncan, T.: Success in electronics. John Murray, 1995 (EN)
Thomas, R.E., Rosa, A. J.: The analysis and design of linear circuits, John Wiley and Sons Inc. New York, 2001. (EN)
Chen, W.-K.: The circuits and filters handbook, CRC Press, New York, 2002. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor