Detail předmětu

Kulturní studia 1

FEKT-HAC1Ak. rok: 2016/2017

Kulturní studia jsou nedílnou a významnou součástí studia jazyka. Studentům poskytují nezbytné a důležité kulturní pozadí, jakož i reálie a zvyky jednotlivých zemí. Tento kurz se zabývá kulturním, politickým, jazykovým a geografickým pozadím Spojeného království, anglofonních severoamerických zemí - USA a Kanady a vybraných zemí EU a Britského společenství národů. Studenti si osvojí zvláštnosti jednotlivých regionů jak v kulturní oblasti, tak v oblasti jazykové

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent je schopen:

- rozlišovat mezi hlavními varietami angličtin
- analyzovat, aplikovat, interpretovat a demonstrovat hlavní kulturní rozdíly mezi jednotlivými regiony
- analyzovat, aplikovat, interpretovat a demonstrovat hlavní jazykové rozdíly mezi jednotlivými regiony
- orientovat se v multikulturním prostředí
- komunikovat argumentovat a oponovat mluvčím z anglofonních zemí s ohledem na kulturní a jazyková specifika mluvčích

Prerekvizity

Pro zapsání kurzu jsou požadovány znalosti a dovednosti na úrovni B1 SERR Bližší specifikace viz Společný Evropský Referenční Rámec pro jazyky SERR.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

40% semestrální test založený na znalostech a dovednostech nabytých v průběhu přednášek, cvičení a domácí přípravy
60% zkouška - z toho 30% ústní část = prezentace na zadané téma
30% písemná část = esej na zadané téma

Osnovy výuky

Hlavní kulturně-historické milníky, reálie Spojeného království a zemí Britského společenství národů. SRN: Stát, společnost, kultura. Německo a EU. Americká a kanadská angličtina. Rozdílnosti mezi severoamerickou a britskou angličtinou, praktické příklady. Národy v rámci Spojeného království, hnutí za nezávislost v zemích Britského společenství národů. Státy BENELUXu a jejich kultura. Politické systémy USA a Kanady, jejich struktura a role jejich vůdců. Kultura ve Spojeném království a zemích Britského společenství národů: literatura, divadlo, filmový průmysl, atd. Itálie dnes. Italský stát a společnost v kontextu historického vývoje evropského kulturního dědictví. "Melting pot" v Severní Americe. Role minoritních skupin v měnící se společnosti. Stravovací návyky ve Spojeném království a v zemích Britského společenství národů.

1. Úvodní hodina
2. Geografie anglicky mluvících zemí a vliv anglosaského světa na globální politickou situaci a dění ve světě, Britské společenství národů
3. Cestování. Hlavní rozdíly ve zvyklostech při cestování. Zásadní překážky, obvyklé situace, letiště, hotel, MHD, atd.
4. Města. Význam měst a jejich vliv na kultury. Kult města. Amerika a její města – postoje a přístupy Američanů k jejich městům.
5. Technické divy. CN Tower, Hoover Dam a další. Nejvýznamnější ikonické budovy anglofonních zemí a jejich význam pro kulturu zemí jejich původu.
6. Evropská Unie. Politická struktura EU, historie a vývoj EU, co utváří EU, co znamená být Evropanem, Euro-Angličtina jako lingua franca, budoucnost Evropy.
7. Regionalizace – Spojené království. Britové, britská kultura, britský izolacionalismus, skotský nacionalismus, kolonialismus
8. Regionalizace – Irsko a Severní Irsko. Vztahy Británie a Irska. Irský nacionalismus. Problematika Severního Irska. Irská angličtina
9. Regionalizace – Středomoří. Kulturní specifika Jižní Evropy, kolébka evropské civilizace VS ekonomická hrozba Evropy. Stereotypy. Pozice angličtiny v regionu.
10. Regionalizace – Indický subkontinent – Indie, Pákistán, Nepal, Sri Lanka + Singapur a Hong Kong. Vliv kultur těchto kolonií na Británii a EU. Indická angličtina.
11. Regionalizace – Austrálie a Oceánie. Specifika australské kultury a společnosti. Vztahy Austrálie s Británií. Vývoj v regionu a pozice Austrálie v rámci Oceánie. Australská angličtina
12. Regionalizace – Afrika. JAR, Nigerie, Keňa. Význam těchto zemí pro Britské Impérium a jejich současné vztahy. Specifika jihoafrické kultury a společnosti. Jihoafrická angličtina.
13. Semestrální test.

Učební cíle

Cílem kurzu je získání znalostí o kulturním pozadí anglicky mluvících zemí a tím zlepšení komunikačních dovedností studentů v nečekaných situacích, jakož i schopnost identifikovat a rozlišit hlavní variety angličtiny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Výuka probíhá v průběhu 13 týdnů formou jazykových cvičení. Účast na cvičeních je povinná ze 75%. Případné absence musí být řádně omluveny. V případě, že absence přesáhne 75%, musí být zameškané hodiny studenty nahrazeny.

Základní literatura

Dr David Gowland, Dr Richard Dunphy, Dr C Lythe: The European Mosaic: Contemporary Politics, Economics and Culture, Longman, 2006
Peter Oettli: New Zealand: A Survival Guide to Customs and Etiquette, Marshall Cavendish Corporation, 2009
David Else: British Language and Culture, Lonely Planet Publications, 2007
R.MacNeil, W. Cran: Do You Speak American? Nan A. Talese, 2004

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor