Detail předmětu

Medicínské informační systémy

FEKT-FZISAk. rok: 2016/2017

Předmět je věnován principům informačních systémů, databázových systémů a dotazovacích jazyků. Je orientován na získání znalostí o pacientských datech a pacientském počítačovém záznamu. Diskutuje počítač jako součást diagnostických, terapeutických a správních systémů, hierarchii a funkci medicínských informačních systémů, specifika etiky a bezpečnosti medicínských dat v informačních systémech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní struktury medicínských informačních systémů,
- vysvětlit základní pojmy elektronické zdravotní dokumentace,
- popsat principy základních metod zpracování dat v informačních systémech,
- diskutovat výhody a nevýhody jednotlivých metod,
- pracovat s klinickým informačním systémem.

Prerekvizity

Student by měl být schopen vysvětlit základní principy zpracování dat, měl by znát základní pojmy zdravotnických procesů a měl by ovládat základní znalosti z databázových systémů. Obecně jsou požadovány znalosti matematiky na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává projekty podle pokynů vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

až 30 bodů ze cvičení (1 samostatné projekty, 1 test)
až 70 bodů za písemnou zkoušku
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v základních pojmech medicínských informačních systémů a schopnosti definovat strukturu medicínských informačních systémů.

Osnovy výuky

1. Organizace českého zdravotnictví a zdravotní péče, informační systémy.
2. Databázové systémy, databázové modely.
3. Počítač jako součást diagnostických, terapeutických a správních systémů.
4. Nemocniční informační systémy.
5. Nemocniční informační systémy na bázi centralizované nebo distribuované databáze.
6. Počítačový pacientský záznam, medicínská data.
7. Elektronický zdravotní záznam - koncept e-Health.
8. Komunikace mezi různými informačními systémy, datové standardy.
9. Zásady výstavby nemocničních informačních systémů.
10. Bezpečnost dat, specifika etiky v medicínských informačních systémech.
11. Účtování zdravotní péče.
12. Plánovací systémy, vyvolávací systémy.
13. Manažerské informační systémy.

Učební cíle

Cílem předmětu poskytnout studentům základní orientaci v problematice specifikace lékařských dat z hlediska jejich zpracování diagnostickými systémy a zdravotnickými informačními systémy, poskytnout informace o struktuře jejich reprezentace, o jejich úloze v diagnostických systémech a koncepci medicínských informačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná. Řádně omluvené zameškané hodiny lze nahradit po domluvě s vyučujícím.

Základní literatura

MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0. (CS)
ŠPUNDA, M., DUŠEK, J. a kol. Zdravotnická informatika. Karolinum, Praha, 2007. (CS)
BEAVER, K. Healthcare Information Systems, Second Edition (Best Practices). Auerbach Publications, 2002. ISBN 978-0849314988. (EN)
KASAL, P., SVAČINA, Š. Lékařská informatika. Karolinum, Praha, 1998. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Organizace českého zdravotnictví a zdravotní péče, data zpracovávaná ve zdravotnictví. Informační systémy, charakteristiky a vlastnosti, rozdělení a typy, architektura informačních systémů (IS), distribuované informační sítě, sdílení dat.
2. Databázové systémy, základní pojmy a architektury databázových systémů, databázové modely. Volba vhodné databáze, problémy při zpracování rozsáhlých databází.
3. Počítač jako součást diagnostických, terapeutických a správních systémů. Požadavky na lokální počítačové sítě medicínských informačních systémů. Rozdíly mezi různými IS, klinický IS, ambulantní IS, laboratorní IS, specializované IS - diabetické, endoskopické apod., stomatologické IS, IS stravovacího provozu.
4. Nemocniční IS, výstavba NIS - jeden z nejobtížnějších úkolů lékařské informatiky. Hierarchie a funkce subsystémů NIS jako dalších informačních systémů nemocnice.
5. NIS na bázi centralizované databáze nebo distribuované databáze, uživatelská prostředí. Správa a dálková správa MIS na různých úrovních. Integrované komunikační centrum, řízení komunikací, správa číselníků, monitorování sítě.
6. Počítačový pacientský záznam, medicínská data, jejich získávání, kódování a klasifikace podle medicínských standardů. Standardizace a klasifikace dat v medicínské informatice. Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví MKF. Nomenklatura SNOP a SNOMED. Číselníky NZIS, kódovací systémy WHO (SZO).
7. Elektronický zdravotní záznam - koncept e-Health, klasifikace zdravotního záznamu, možnosti zpracování volného medicínského textu. IZIP jako česká verze e-Health.
8. Komunikace mezi různými IS, datové standardy, mezinárodní standard HL7 pro zasílání zpráv, segmentů a datových polí v MIS. Český datový standard DASTA, standard DICOM,.
9. Zásady výstavby nemocničních IS (obecná pravidla výstavby projektů velkých systémů). Vývoj softwarových produktů - popis jednotlivých etap vývoje a provozování medicínských IS.
10. Bezpečnost dat z různých hledisek, zálohování a archivace databází. Specifika etiky v MIS, hierarchie uživatelů, přístupová práva.
11. Účtování zdravotní péče - koncept registrace výkonů dle číselníků VZP a koncept DRG.
12. Plánovací systémy, vyvolávací systémy, Scheduling, elektronické dotazníky, skenování dokumentů - Document Imaging, standardizace léčebné péče - protokoly péče.
13. Manažerské informační systémy

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Profesionální ambulantní IS (PC Doktor)
2. Profesionální nemocniční IS (CLINICOM)
3. Číselníky a komunikační standardy ve zdravotnictví ČR
4. Databázové prostředí MS Access
5. Elektronická zdravotní knížka pacienta IZIP
6. Soundex kód
7. Obrazové a datové standardy
8. Standardy pro přenos dat ve zdravotnických IS – HL-7, DASTA