Detail předmětu

Spolehlivost v elektrotechnice

FEKT-BSPEAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje problematice spolehlivosti prvků a systémů a jejich zálohování. Studenti se seznámí s využitím statistiky ve spolehlivosti, s výpočty ukazatelů spolehlivosti. Seznámí se také s problematikou mezinárodní standardizace a zaváděním systému jakosti ISO 9000. Další část předmětu je věnována kinetice dějů stárnutí a znehodnocování materiálů a interakci mezi exploatačními podmínkami a elektrotechnickým zařízením, diagnostice materiálů, prvků a systémů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti spolehlivosti,
- vysvětlit způsoby zálohování systémů,
- popsat namáhání působící při provozu na elektrická zařízení a následné stárnutí elektrických systémů,
- vysvětlit metody řízení spolehlivosti,
- vypočítat vybrané ukazatele spolehlivosti systémů,
- dokáže interpretovat základní spolehlivostní modely.

Prerekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

Bednařík,J. a kol.:Technika spolehlivosti v elektronické praxi (CS)
Hauschild-Mosch:Statistik fur Elektrotechniker, Berlin (DE)
Polsterová, H. Spolehlivost v elektrotechnice. Elektronická skripta. (CS)
Montgomery, D. C.. Introducion to Statistical Quality Control. John Wiley, New York, 1996

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře.
Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 20 bodů za cvičení (student body získává za samostatnou práci z oblasti spolehlivosti a její prezentaci)
až 80 bodů za písemnou zkoušku.
Zkouška je zaměřena na problematiku spolehlivosti probíranou na přednáškách i cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky. Základní pojmy.
2. Spolehlivost prvků a systémů. Klasifikace systémů. Klasifikace poruch podle příčin vzniku, časového průběhu a stupně poruchy.
3. Základy statistiky. Rozdělení náhodné proměnné a jejich využití ve spolehlivosti.
4. Spolehlivost neopravovaných výrobků. Pravděpodobnost bezporuchového provozu. Pravděpodobnost poruchy. Hustota poruch, intenzita poruch. Střední doba bezporuchového provozu. Vztahy mezi charakteristikami spolehlivosti.
5. Spolehlivost soustav. Zálohování. Aktivní, pasivní zálohování systémů.
6. Standardizace. Statistická kontrola jakosti výrobních procesů. Mezinárodní standardizace.
7. Zavádění systému jakosti ISO 9000.
8. Defekty ve výchozích materiálech a jejich vliv na konečné vlastnosti prvků. Defekty iniciované technologií výroby.
9. Mechanismy a kinetika dějů stárnutí a znehodnocování. Interakce mezi exploatačními podmínkami a elektrotechnickým zařízením. Komplexní, dílčí a modelové namáhání a jeho vztah ke znehodnocování.
10. Teplotní stárnutí. Působení vlhkosti. Stárnutí elektrickým polem. Mechanické znehodnocování. Působení chemicky agresivních prostředí.
11. Korozní znehodnocování. Kinetika degradačních dějů při působení degradačních činitelů.
12. Diagnostika materiálů, prvků a systémů. Destruktivní, potenciálně destruktivní a nedestruktivní metody.
13. Strukturální metody. Elektrické metody. Ostatní fyzikální metody.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou spolehlivosti elektrotechnických výrobků, výpočtem spolehlivostních ukazatelů, predikcí spolehlivosti systémů a metodami řízení spolehlivosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor