Detail předmětu

Hydromechanika

FSI-5HYAk. rok: 2014/2015

Hydromechanika má seznámit studenty se základními zákony a teoriemi mechaniky kapalin a plynů (tekutin) tak, aby byli schopni je aplikovat na jednoduché systémy, objasnit a předpovědět jejich chování. Získané znalosti jsou předpokladem pro pochopení teoretických základů moderních technických disciplin.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Hydromechanika umožňuje studentům získat znalosti o vlastnostech tekutin, rovnováze sil v tekutinách za klidu, o pohybu tekutin v silových polích, základech hydraulických strojů, metodách řešení dynamiky a kinematiky proudových polí, obíhání těles a exper.metodách.Student se naučí řešit úlohy v hydromechanice a vytvářet modely ke studiu vybraných technických problémů.

Prerekvizity

Obecné znalosti matematiky a fyziky na úrovni absolvovaných kurzů na FSI. Základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu.

Literatura

ŠOB, František. Hydromechanika. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-214-3578-0. (CS)
Fleischner, P., Hydromechanika. Brno, VUT 1981 (CS)
Munson B.,R., Young, D.,F., Okiishi, T., H., Fundamentals of Fluid Mechanics, 2006 John Wiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-471-67582-2 (EN)
Cengel, Y., Cimbala, J.,M.,Fluid Mechanics with Student Resources, ISBN 978-0077295462 (EN)
Janalík, J., Šťáva, P.,Mechanika tekutin. Ostrava, VŠB 2000 (CS)
Cengel, Y., Cimbala, J.,M.,Fluid Mechanics with Student Resources, ISBN 978-0077295462 (EN)
Munson B.,R., Young, D.,F., Okiishi, T., H., Fundamentals of Fluid Mechanics, 2006 John Wiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-471-67582-2 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu : prezence ve cvičeních. Získání klasifikačního stupně E na kontrolní práce v teoretickém cvičení, jejichž termín konání je stanoven na začátku semestru. Pokud tuto podmínku student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku. Absolvování všech úloh v laboratorním cvičení, splnění podmínek průběžné kontroly a odevzdání požadovaných elaborátů.
Zkouška: prověřuje znalost zákonů a jejich aplikaci na příkladech. Zkouška se skládá ze tří částí.
1. část: test - zde má student prokázat základní teoretické znalosti z přednášené láty
2. část: příklady - v této části student prokáže schopnosti řešit konkrétní příklady z hydrostatiky a hydrodynamiky
3. část: ústní - tato část slouží k upřesnění klasifikace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Hydromechanika je seznámit studenty se základními zákony a teoriemi klasické a moderní hydromechaniky tak, aby byli chopni je aplikovat na jednoduché systémy, objasnit a předpovědět jejich chování. Úkolem je, aby si studenti uvědomili, že hydromechanika je teoretickým základem i výsledkem inženýrských disciplin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře a písemné práce na cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-KSB , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod, základní pojmy a jednotky. Hydrostatika, Pascalův zákon.
2.Rovnováha kapalin. Eulerova rovnice hydrodynamiky a hydrostatiky.
3.Bernoulliova rovnice. Ztráty při proudění.
4.Nestacionární proudění, příklady. Vodní ráz.
5.Odstředivé čerpadlo,vodní turbina.Eulerova turbinová věta
6.Obecné proudění ideální kapaliny.Potenciální a rovinné proudění
7.Superpozice proudění. Paralelní proud. Obtékání válce.
8.Obtékání koutů. Vířivé proudění. Vznik vztlaku na profilu.
9.Konformní zobrazení. Osamocený přímý profil. Profilová mříž.
10.Laminární proudění v potrubí a v mezikruhovém prostoru.
11.Navier -Stokesova rovnice. Turbulentní proudění.
12.Mezní vrstva. Prandtlova rovnice.Obtékání těles. Profily.
13.Teorie podobnosti. Měřící metody v hydromechanice

Cvičení s počítačovou podporou

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příprava, absolvování a vyhodnocení laboratorních experimentů