Detail předmětu

Elektroakustika

FEKT-BELAAk. rok: 2012/2013

Akustické prostředí, šíření zvuku, základní veličiny a vztahy, energie přenášená zvukem. Zvuková spektra. Fyziologická akustika, maskování zvuků a jeho využití v kompresních algoritmech, směrové a prostorové slyšení. Hluk a jeho měření. Akustika uzavřených prostorů, impulsní odezva prostoru, akustické materiály a konstrukce. Elektromechanická a elektroakustická analogie, druhy a principy činnosti elektroakustických měničů. Mikrofony, praktické provedení a měření charakteristik. Reproduktory, vyzařovací impedance a zkreslení, mechanická konstrukce, tlakové reproduktory. Reproduktorové soustavy, typy reproduktorových ozvučnic, návrh a konstrukce reproduktorových soustav a kmitočtových výhybek. Vícekanálové zvukové systémy surround sound, principy, formáty. Techniky snímání stereofonního a vícekanálového zvuku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
-vyjmenovat základní akustické veličiny a jejich jednotky,
-vysvětlit fyziologii sluchu včetně binaurálního sluchového vjemu,
- ovládat zvukoměry a využít je k měření hluku a pro elektroakustická měření,
- charakterizovat akustické vlastnosti uzavřených prostorů, změřit impulsovou odezvu prostoru a dobu dozvuku a vyjmenovat materiály a konstrukce pro úpravu akustiky prostorů,
- vyjmenovat druhy elektroakustických měničů a popsat jejich principy, vlastnosti a použití,
- vyjmenovat druhy mikrofonů, popsat jejich vlastnosti a konstrukce a změřit jejich charakteristiky,
- popsat vlastnosti používaných konstrukcí přímo- a nepřímovyzařujících reproduktorů a změřit a vypočítat jejich parametry,
- navrhnout konstrukci reproduktorových soustav a změřit jejich charakteristiky,
- vyjmenovat typy zvukových systémů surround sound a popsat jejich princip,
- vyjmenovat metody vícekanálového snímání zvuku vysvětlit jejich princip.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních fyzikálních zákonů a zákonů a veličin v elektrických obvodech, vlastností prvků elektrických obvodů, chování obvodů se setrvačnými prvky, spektra periodických a neperiodických signálů, náhodných veličin a základních pojmů z oblasti statistiky.
Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen používat přístroje pro měření elektrického napětí, proudu a rezonančního kmitočtu, generátory průběhů a osciloskopy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení.
- Laboratorní cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 20 bodů je uděleno za test z teoretických znalostí v laboratorních cvičeních. Za správné výsledky a vypracování všech laboratorních úloh je uděleno dalších 20 bodů. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 15 bodů. Zkouška je sestavena z 10 okruhů otázek z oblasti akustiky a elektroakustiky tematicky zaměřených podle osnovy předmětu, z nichž z každého je vybrána jedna otázka.

Osnovy výuky

1. Akustické prostředí, základní veličiny a vztahy, vlnová rovnice šíření zvuku, energie přenášená zvukem, zvuková spektra
2. Fyziologická akustika, maskování zvuků jeho využití v kompresních algoritmech.
3. Směrové a prostorové slyšení, simulace 3D prostoru pomocí sluchátek a reproduktorů.
4. Hluk a jeho měření, základní měřicí přístroje pro elektroakustická měření a jejich použití.
5. Základy prostorové akustiky, trajektorie zvukového vlnění, impulsní odezva prostoru, akustické materiály a konstrukce.
6. Elektromechanická a elektroakustická analogie.
7. Druhy a principy činnosti elektroakustických měničů.
8. Mikrofony, praktické provedení a měření charakteristik.
9. Reproduktory, vyzařovací impedance a zkreslení, mechanická konstrukce, tlakové reproduktory.
10. Reproduktorové soustavy, typy reproduktorových ozvučnic, návrh a konstrukce reproduktorových skříní a kmitočtových výhybek.
11. Sluchátka, praktické provedení a měření charakteristik.
12. Vícekanálové zvukové systémy surround sound, principy a formáty.
13. Techniky snímání stereofonního a vícekanálového zvuku pomocí mikrofonů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů řetězcem zpracování akustických signálů od jejich vzniku přes transformaci do elektrického signálu a zpět na akustický signál až po konečný sluchový vjem u posluchače.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Škvor, Z., Akustika a elektroakusitka. Academia, Praha, 2001. ISBN 80-200-0461-0 (CS)
Smetana, C. a kol. Hluk a vibrace, měření a hodnocení. Sdělovací technika, Praha 1998. ISBN 80-90-1936-2-5 (CS)

Doporučená literatura

Sýkora, B. Stavíme reproduktorové soustavy, 1. – 48. díl. A Radio 10/97 - 9/2001 (CS)
Toman, K. Reproduktory a reprosoustavy, 1. díl. Dexon, 2003. (CS)
Eargle, J. The Microphone Book. 2004. ISBN 0-240-51961-2 (CS)
Colloms, M., High Performance Loudspeakers, 6th ed. John Wiley & Sons, Ltd, 2005. ISBN 978-0-470094-30-3 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-EST , 2. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový
  obor B-TLI , 2. ročník, letní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Akustické prostředí, základní veličiny a vztahy, vlnová rovnice šíření zvuku, energie přenášená zvukem, zvuková spektra, akustická impedance.
Fyziologická akustika, maskování zvuků jeho využití v kompresních algoritmech.
Směrové a prostorové slyšení, simulace 3D prostoru pomocí sluchátek a reproduktorů.
Hluk a jeho měření, základní měřicí přístroje pro elektroakustická měření a jejich použití.
Měření akustického výkonu a intebnzity zvuku.
Základy prostorové akustiky, trajektorie zvukového vlnění, impulsní odezva prostoru, akustické materiály.
Elektromechanická a elektroakustická analogie.
Druhy a principy činnosti elektroakustických měničů.
Mikrofony, praktické provedení a měření charakteristik.
Reproduktory, vyzařovací impedance a zkreslení, mechanická konstrukce, tlakové reproduktory.
Reproduktorové soustavy, typy reproduktorových ozvučnic, návrh a konstrukce reproduktorových skříní a kmitočtových výhybek
Vícekanálové zvukové systémy surround sound, principy a formáty.
Techniky snímání stereofonního a vícekanálového zvuku pomocí mikrofonů.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s laboratoří a bezpečnostními předpisy, seznámení s ovládáním laboratorních přístrojů.
Spektra zvukových signálů
Měření vlastností sluchu
Měření binaurálních vlastností sluchu
Měření hluku
Měření vlastností akustického pole uzavřených prostorů
Test
Cejchování elektrostatického mikrofonu pistonfonem
Měření kmitočtových charakteristik mikrofonů
Měření impedanční charakteristiky reproduktorů
Návrh reproduktorové soustavy
Měření kmitočtových a směrových charakteristik reproduktorů
Test