Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M2307-01)

FSI-HD2Ak. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na podporu zpracování závěrečné diplomové práce. Současně jsou studenti metodicky připravováni k obhajobě diplomové práce a seznamováni s možnostmi a způsoby jejich prezentace. Dále se podrobně seznámí s problematikou tvorby vědeckých publikací včetně příslušných formálních otázek. Na cvičeních jsou probírány a diskutovány obecnější problémy, související s řešením konkrétních prací.

Výsledky učení předmětu

Schopnost plánování, řízení a organizace, výběru, správného rozhodování a pragmatického zpracování technicko-ekonomických podkladů a informací. Zásadní principy tvorby DP, práce s odbornou literaturou, odkazy, citace, problematika WWW, úpravy textu, formát prací, příprava prezentace, prezentace projektů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia, zejména v těchto oblastech: teorie a technologie obrábění, nauka o materiálu, metrologie, matematika, fyzika, angličtina.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborné časopisy
Internet http://knihovna.fme.vutbr.cz/?iddm=640

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast student pasivní výuky a splnění všech požadavků, jimž je udělení zápočtu podmíněno.
Prezentace diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do psaní diplomových prací
2. Práce s odbornou literaturou
3. Bibliografické citace
4. Psaní tabulek
5. Psaní a úpravy rovnic
6. Kreslení diagramů
7. Psaní technologických postupů
8. Návrh experimentu
9. Zpracování naměřených dat
10. Ekonomické vyhodnocení dosažených výsledků
11. Diskuze výsledků, porovnání s literaturou
12. Příprava psané prezentace
13. Orální prezentace, zásady rétoriky.

Cíl

Poskytnout studentům základní poznatky o metodice a technice vědecké práce v oboru, o postupu v jednotlivých etapách zpracování diplomové práce, o informační studijní přípravě, konečné formulaci, redakci a úpravě diplomové práce. Seminární formou procvičit konkrétní postupy při zpracování DP. Na závěr semináře seznámit studenty s požadavky a průběhem obhajoby diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce lze po předchozí dohodě s vedoucím cvičení nahradit konzultací řešené problematiky na odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní diskuse: pojetí DP, konkretizace zadání DP
2. Analýza rozpracovaných DP.
3. Zásadní principy tvorby DP.
4. Zásadní principy tvorby DP.
5. Práce s odbornou literaturou, odkazy, citace, problematika WWW.
6. Práce s odbornou literaturou, odkazy, citace, problematika WWW.
7. Úpravy textu, formát prací.
8. Úpravy textu, formát prací.
9. Příprava prezentace.
10. Příprava prezentace.
11. Prezentace projektů.
12. Prezentace projektů.
13. Udělení zápočtu.