Detail předmětu

Experimentální metody

FSI-HE1Ak. rok: 2011/2012

Předmět se zabývá základními metodami měření a vyhodnocování průvodních jevů obrábění a tváření. Jde o mechanické zkoušky, kvalitativní a kvantitativní hodnocení opotřebení, měření řezných sil a odporů, tvářecích a vyhazovacích sil, přetvárných odporů, rychlostí deformace, teplot a tepla, kmitání, a to z hlediska jednotlivých metod obrábění, tváření a pracovních podmínek nástroje (použití dynamometrů, kalorimetrů, různých snímačů a přístrojů na zpracování signálů). Dále o využití světelných a elektronových mikroskopických metod vyhodnocování morfologie povrchů nástrojů a obrobků.

Výsledky učení předmětu

Student je schopen tvůrčím způsobem se podílet na provádění a vyhodnocování potřebných experimentů v technologických procesech obrábění a tváření. Má přehled o potřebných měřících metodách a měřících zařízeních s automatizovanými výstupy a hodnocením pomocí výpočetní techniky.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z teorie a technologie obrábění a tváření, základů metrologie (se zaměřením na měření geometrie) a měření teplot a mechanických veličin (tenzometrie).

Doporučená nebo povinná literatura

MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkami pro udělení zápočtu jsu prezence ve cvičení, splnění zadaných úkolů a odevzdání písemných protokolů v předepsané obsahové a grafické formě. Pokud tyto podmínky student nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínky. Zkouška ověřuje teoretické znalosti přednesené problematiky z oblasti obrábění a tváření současně, je písemná a ústní. Při klasifikaci lze v přihlédnout k tomu, jak je student hodnocen vedoucím cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se specializovanými experimentálními metodami, které jsou nutné pro posuzování funkčních vlastností řezných a tvářecích nástrojů, obrobitelnosti a tvařitelnosti materiálů ve výrobní a výzkumné sféře. Zdůraznit význam a použití technických měření a zkoušek pro rozvoj oborů technologie obrábění a tváření.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Vedoucí cvičení provádí pravidelnou kontrolu přítomnosti studentů. Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou skupinou nebo zadáním náhradní úlohy. Delší neúčast se nahrazuje podle pokynů vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Opotřebení nástroje (kritéria, měřicí metody a zařízení, zpracování naměřených hodnot)
2.Teplo a teplota (měřicí metody, snímací přístroje, zpracování naměřených hodnot)
3.Řezné síly a odpory (dynamometry, snímání a vyhodnocování veličin, zpracování údajů)
4.Kmitání (principy, experimentální zařízení, snímače, přístroje pro zpracování signálů)
5.Mikroskopické metody (analýza morfologie povrchu nástroje a obrobku na elektronovém řádkovacím mikroskopu - EŘM)
6.Hodnocení vlastností materiálů pro řezné nástroje
7.Kompletní hodnocení vlastností řezných nástrojů
8.Experimentální technologické zkoušky objemové svařitelnosti
9.Zkoušky pro zjišťování koeficientu tření a vlivu maziv ve tváření
10.Experimentální zjišťování nerovnoměrnosti deformace
11.Měření tvářecích a vyhazovacích sil, zjišťování napjatosti
12.Zjišťování přetvárných odporů za vyšších rychlostí deformací
13.Zjišťování dynamických mechanických vlastností materiálů

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Měření opotřebení nástroje v průběhu funkce a vyhodnocení hodnot
2.Zpracování závislostí trvanlivost-řezná rychlost z hodnot opotřebení
3.Analýza řezných vlastností vrtáků
4.Analýza řezných vlastností fréz
5.Měření krouticího momentu při řezání závitu maticovým závitníkem
6.Analýza energetických a tepelných jevů při broušení
7.Analýza vlastností řezných kapalin
8.Komplexní pěchovací zkouška a vyhodnocení přetvárných odporů, přetvárné práce a rychlostí deformace
9.Zjišťování součinitele tření během tvářecího procesu
10.Vyhodnocení přetvoření metodou makrosítí
11.Zjišťování rázových sil a napětí při Taylorově testu
12.Provedení Taylorova testu na pneumatickém kanónu a jeho vyhodnocení
13.Zjišťování dynamických mechanických vlastností materiálů metodou Hopkinsonova testu