Detail předmětu

Podnikový management II

FSI-HP2Ak. rok: 2011/2012

Rozšíření znalostí studentů z oblasti managemetnu podniku. Propojení technických a managerských přístupů v řízení pro úspěšný rozvoj firem. Zahraniční zkušenosti.Management americký, japonský.Autority v managementu. Rozhodovací proces.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a možnosti stimulování pracovníků, provádění kontroly, srovnání a využití úspěšných managementů ve světe, objektivizaci a postupy rozhodování.

Prerekvizity

Znalosti předmětu Podnikový management

Doporučená nebo povinná literatura

WEIHRICH H., KOONTZ H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních při presentace a následné diskusi k seminárních pracem
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu
3.Úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu.
Maximální počet bodů které student může získat je 100. Pro udělení zápočtu je třeba získat nejméně 70 bodů.

V průběhu semestru mají studenti možnost získat body za:
• individuální semestrální projekt
• týmový semestrální projekt
• zpracování otázek z případových studií
• zpracování dílčích úkolů
• kontrolní test
Penalizováno zápornými body je:
• pozdní zadání individuálního semestrálního projektu (tj v 6. až maximálně v 10. týdnu semestru)
• pozdní zadání týmového projektu - po 5. týdnu semestru
• pozdní odevzdání individuálního případně týmového projektu (po 10. týdnu semestru)
• pozdní odevzdání opravného - doplňkového individuálního projektu - termín stanoví vedoucí cvičení
V případě, že student nezíská dostatečný počet bodů jsou stanoveny až tři následující doplňkové - opravné prostředky pro získání zápočtu:
• až tři doplňkové - opravné testy
• doplňkový - opravný individuální projekt
• doplňkový - opravný týmový projekt
pozn. tyto opravné prostředky může student využít pouze v případě, že se již pokusil získat body alespoň v individuálním semestrálním projektu!

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky ústní , presentace dosažených poznání a vlastních názorů ze seminární práce, znalost přednášené problematiky, znalost studijních textů a doporučené literatury. Účastní se současně tři posluchači. Podmínkou pro přijetí ke zkoušce je udělení zápočtu
Hodnocení
Absolvování testu 20 bodů
Zpracování semestrální práce 20 bodů
Obhajoba semestrální práce 10 bodů
Absolvování závěrečné zkoušky 50 bodů
Celkem – maximum 100 bodů
Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 - 0

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. př Organizování
holdingovéuspořádání
2. př Trendy vývoje
3.. př Motivace a stimulace
4. př Kontrola .
5. př Moderní přístupy managamentu
6. př Moderní přístupy managementu – praktické
zkušenosti
7. př Úsilí o dokonalost
8. př Moderní přístupy managamentu
Systém finančního řízení společnosti
10. př Japonský systém řízení
11. př. Hospodářská soutěž
12. př Managament L.Iacocca,P.Drucker
13. př Rozhodovací proces
14. př Podnikatelský záměr

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy základů managementu, základní pojmy, obsah, strukturalizaci a praktické uplatňování. Doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu na úrovni především podniků. Obsahové pokračování Podnikového managementu I.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní vystupování na seminářích k jednotlivým presentovaným tématům,účast v odborné diskusi, kvalitní vlastní presentace seminární práce zpracované na přijaté téma v souladu s programem, znalostní test
Účast na přednáškách a cvičeních 13 x 4hodiny 52 hodin
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury)
Řešení případové studie
Zpracování semestrální práce
Příprava na závěrečnou zkoušku
Zkouška a diskuse k semestrální práci

V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. př Organizování, akciová společnost
2. př Organizování, holdingové uspořádání
3. př Organizační struktura
4. př Motivace a stimulace
5. př Kontrola .
6. př Moderní přístupy managamentu
7. př Úsilí o dokonalost
8. př Moderní přístupy managamentu,
9. př Systém finančního řízení společnosti
1O. př Japonský systém řízení
11. př Hospodářská soutěž
12. př Managament L.Iacocca,P.Drucker
13. př Rozhodovací proces

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. cv Zadání seminárních prací 2. cv Subjekty podnikání v zahraničí 3. cv Řešení případové studie 4. cv Postkapitalistická společnost 5. cv Organizační struktura a.s 6. cv Výhody a nevýhody hmotné stimulace 7. cv Firemní kultura 8. cv Time management 9. cv Systém řízení úspěšných firem 10. cv Poradenství 11. cv Řešení případové studie 12. cv rizový management 13. cv Made in Japan,Zápočet.