Detail předmětu

Diplomový projekt (M-IMB)

FSI-RDPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, vyhledávání zdrojů na internetu a vytváření programů na PC pro přípravu diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou práci na PC.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost práce na diplomovém projektu.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

podle pokynů školitele, by instructions of supervisor

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby během semestru student úspěšně dokončil diplomový projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se kontroluje prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uložena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.