Detail předmětu

Oceňování majetku

ÚSI-2FCOMAk. rok: 2011/2012

Předmět oceňování majetku se zabývá základními pojmy z oblasti oceňování majetku, zejména podniku. V rámci předmětu jsou stručně nastíněny postupy při oceňování jak podle evropských, tak podle českých účetních norem. Podstatná část předmětu je věnována výnosovým metodám ocenění podniku, metodám tržního porovnání a také majetkovým metodám. V závěru semestru budou studenti seznámeni se samotným postupem při ocenění podniku, zejména pak se strategickou a finanční analýzou při ocenění, a také s metodou generátorů hodnoty a s finančním plánováním.
Předmět studentům poskytuje stručné seznámení s metodami ocenění majetku a podniku. Studenti se seznámí s využitím oceňovacích metod a přístupů v současné oceňovatelské praxi a naučí se používat vybrané metody použitelné při ocenění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen komplexně identifikovat a kriticky analyzovat rizika, implementovat a vyhodnotit přijatá opatření ve firmách a institucích z pohledu oceňování majetku. Bude mít přehled o základních oceňovacích metodách a o postupu při ocenění podniku.

Prerekvizity

Základní ekonomické kategorie, informační gramotnost, základy organizace podniků, metody finanční analýzy, srategická analýza, základní účetní znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
- zápočet je studentovi udělen při dosažení min 75 bodů z celkového možného počtu 150 b.
- pro udělení zápočtu je student povinen absolvovat zápočtový test, který je hodnocen max 100 body
- pro udělení zápočtu je student povinen prezentovat vybrané téma na seminářích (prezentace je hodnocena max 50 body, při neúčasti studenta 0b.)
Pro udělení zápočtu musí student splnit obě podmínky a získat minimálně 50 % z celkového počtu bodů.
Hodnocení ze semináře je 50 % hodnocení zkoušky.
Bodové hodnocení semináře:
150 - 136 bodů A
135 - 121 bodů B
120 - 106 bodů C
105 - 91 bodů D
90 - 75 bodů E
méně jak 74 bodů F


Zkouška:
- písemný test
- ústní zkoušení

Osnovy výuky

1.Úvod a vymezení předmětu „Oceňování majetku“. Základní pojmy z oblasti oceňování majetku.
2.Právní aspekty oceňování majetku - zákon č.151/1997 Sb. o oceňování majetku,vyhláška MF č.540/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení, zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku, sdělení MF čj.162/38 024/1999 a sdělení MF ze dne 27.2.2001.
3.Oceňovací standardy v EU a přístupy v ČR. Oceňování majetku podle Českých účetních standardů.
4.Oceňování majetku podle Českých účetních standardů.
5.Faktor času a rizika při oceňování, diskontní míra při oceňování.
6.Oceňování podniku – postup při oceňování podniku.
7.Finanční analýza, strategická analýza.
8.Finanční plán, generátory hodnoty.
9.Výnosové metody oceňování podniku (DCF, kapitalizované čisté výnosy, EVA)
10.Ocenění podle metody tržního porovnání.
11.Ocenění na základě analýzy majetku.
12.Souhrnné ocenění podniku.
13.Shrnutí a závěr

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými přístupy oceňování majetku, včetně různých oceňovacích metod, a tím získání základních znalostí a dovedností v jejich používání.
Zároveň budou studenti seznámeni s postupem při oceňování majetku a podniku. V rámci ocenění podniku bude stručně nastíněna problematika strategické a finanční analýzy a také sestavení finančního plánu, metoda generátorů hodnoty. Dílčím cílem bude identifikace rizik při oceňování a jejich vyjádření při aplikaci oceňovacích metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné. Účast na seminářích je vyučujícím kontrolovaná, není však povinná.

Základní literatura

KOVANICOVÁ,D.: Finanční účetnictví - Světový koncept IFRS/IAS.5.vyd.Praha:POLYGON,2005.544s.ISBN 80-7273-129-7.
SVATOŠOVÁ, J., TRÁVNÍČKOVÁ,J.: Účtová osnova, České účetní standardy. 1.vyd. Zlín: ANAG,2005. 319s. ISBN 80-7263-312-0.
MAŘÍK, M. A KOL.: Metody oceňování podniku - proces ocenění, základní metody a postupy. 1.vyd. Praha: EKOPRESS, 2003. 402s. ISBN80-86119-57-2.
MAŘÍK M., MAŘÍKOVÁ ,P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2.vyd. Praha: EKOPRESS, 2005.163 s.ISBN 80-86119-61-0.

Doporučená literatura

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Praha:Svaz účetních,2005.2249s. ISBN 80-239-5721-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor