Detail předmětu

Finanční řízení a investování

ÚSI-2FCRIAk. rok: 2011/2012

Principy a úkoly finančního řízení. Finanční cíle podniku. Finanční analýza podniku - analýza trendů, struktury, poměrová analýza, souhrnné ukazatele hodnocení výkonnosti podniku. Obsah a forma finančního plánu. Metody finančního plánování. Plánovaná rozvaha, plán nákladů a výnosů, plán cash flow. Plánování investiční činnosti - význam investiční činnosti, etapy přípravy. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Plán peněžních toků investičního projektu. Volba diskontní sazby. Analýza senzitivity. Plánování čistého pracovního kapitálu. Financování rozvoje podniku. Vlastní zdroje financování (externí a interní). Financování rozvoje podniku. Externí zdroje financování (Dluhopisy, úvěry, leasing). Náklady jednotlivých druhů kapitálu.
Koncepce a obsah předmětu. Principy a úkoly finančního řízení. Finanční cíle podniku. Problematika bude zaměřena na rizikové inženýrství. Student bude schopen komplexně identifikovat a kriticky analyzovat rizika, implementovat a vyhodnotit přijatá opatření ve firmách a institucích z pohledu finančního řízení a investování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
- definovat podnikové cíle a vyhodnocovat míru jejich dosahování;
- rozhodovat o vhodných způsobech financování podnikových činností;
- používat metody hodnocení výkonnosti podniku;
- znát obsah a postup tvorby finančního plánu podniku;
- kvantifikovat optimální úroveň kapitálu podniku;
- porozuměn investičním rizikům a nástrojům jejich minimalizace.

Prerekvizity

Očekávají se znalosti účetnictví a podnikové ekonomiky. Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má teoretickou i praktickou část. Hodnocení je na základě Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.

Osnovy výuky

1. Finanční analýza podniku - analýza trendů, struktury, poměrová analýza
2. Finanční analýza podniku - analýza trendů, struktury, poměrová analýza
3. Finanční analýza podniku - souhrnné ukazatele hodnocení výkonnosti podniku.
4. Obsah a forma finančního plánu. Metody finančního plánování.
5. Plánovaná rozvaha, plán nákladů a výnosů, plán cash flow.
6. Plánování investiční činnosti - význam investiční činnosti, etapy přípravy.
7. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů.
8. Plán peněžních toků investičního projektu.
9. Volba diskontní sazby. Analýza senzitivity
10. Plánování čistého pracovního kapitálu.
11. Financování rozvoje podniku. Vlastní zdroje financování (externí a interní).
12. Financování rozvoje podniku. Externí zdroje financování (Dluhopisy, úvěry, leasing)
13. Náklady jednotlivých druhů kapitálu.

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty s problematikou finančního řízení podniku s akcentem na efektivní získávání finančních zdrojů a investování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci cvičícího.

Základní literatura

REŽŇÁKOVÁ, M.: Finanční management. 1. díl. 3. vyd. Brno: CERM, 2005, 125s. ISBN 80-214-3035-7
REŽŇÁKOVÁ, M.: Finanční management. 2. díl. 3. vyd. Brno: VUT v Brně, 2005, 120s. ISBN 80-214-3036-2
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.
REŽŇÁKOVÁ,M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN 978-80-247-3441-5

Doporučená literatura

VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9
FOTR, J. a SOUČEK, I.: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 304 s. ISBN 80-247-0939-2
KISLINGEROVÁ, E.: Manažerské finance. Praha: C.H.Beck, 2004, 714 s. ISBN 80-7179-802-9
KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA. J.: Finanční analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3
VALACH, J. a kol.: Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Finanční analýza podniku - analýza trendů, struktury, poměrová analýza
2. Finanční analýza podniku - analýza trendů, struktury, poměrová analýza
3. Finanční analýza podniku - souhrnné ukazatele hodnocení výkonnosti podniku.
4. Obsah a forma finančního plánu. Metody finančního plánování.
5. Plánovaná rozvaha, plán nákladů a výnosů, plán cash flow.
6. Plánování investiční činnosti - význam investiční činnosti, etapy přípravy.
7. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů.
8. Plán peněžních toků investičního projektu.
9. Volba diskontní sazby. Analýza senzitivity
10. Plánování čistého pracovního kapitálu.
11. Financování rozvoje podniku. Vlastní zdroje financování (externí a interní).
12. Financování rozvoje podniku. Externí zdroje financování (Dluhopisy, úvěry, leasing)
13. Náklady jednotlivých druhů kapitálu.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor