Detail předmětu

Operační analýza

ÚSI-2FCOAAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen zejména na poznání základních principů operační analýzy. Student je nejprve seznámen se základy lineárního programování (LP) a metodami řešení LP problému . Výklad je doplněn o řadu příkladů praktického využití LP – např. řešení dopravních problémů, optimalizace výroby, optimalizace řezných plánů, atd. Posluchač je seznámen se základními principy metod síťové analýzy – CPM, PERT, GERT a další. Pozornost je věnována základům teorie front a praktickým aplikacím. Posluchač je dále seznámen se základy modelů pro rozvrhování výroby a modelů zásob.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Posluchač bude seznámen se základními principy modelování tradičních manažerských problémů; osvojí si základní modelovací principy, vhodné pro dobře strukturované a deterministické manažerské problémy. Bude schopen aplikovat jednotlivé metody operační analýzy do podmínek firmy.

Prerekvizity

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost derivování a integrace. Znalost základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavek ke zkoušce : znalost probrané látky, schopnost praktické aplikace předložených metod
Forma zkoušky : písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení

Osnovy výuky

Základní pojmy operační analýzy, systémový přístup ,matematické modelování, grafické řešení úloh LP, matematické modelování, lineární programování, simplexová metoda. Převod matematického modelu na kanonický tvar, ekonomický význam přídatných proměnných, výchozí základní řešení, test optimality, převod na nové základní řešení, pomocné proměnné, rozšířený model.
Případová studie.
Programový systém STORM, dopravní problém: úvod do problematiky dopravního problému, aproximační metody - vzestupná indexová metoda,Vogelova aproximační metoda, příklad řešení dopravního problému z praxe. Postoptimalizační analýza. Případová studie.
Metody síťové analýzy - CPM,PERT,GERT, časová analýza uzlově definovaného síťového grafu, praktické využití studovaných metod, případové studie
Modely zásob - deterministický model
Systém hromadné obsluhy - základní pojmy
Modely rozvrhování výroby (Johnsonův algoritmus)

Učební cíle

Cílem výuky je seznámit studenta se základními metodami optimalizace, které lze využít v manažerském rozhodování a rozvinout jeho dovednost využít těchto poznatků při řešení praktických organizačních a ekonomických problémů firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatných písemných projektů.

Základní literatura

RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza, CERM Brno, 2006.
RAIS, K.,DRDLA, M. Operační analýza - příklady. VUT-FP, 1995.

Doporučená literatura

BECK, J.,LANGOVÁ, M., ZELINKA, J. Lineární modely v ekonomii. Praha: SNTL, 1982
CHURCHMAN, C., ACHOFF, R.,ARNOFF, E. Úvod do operačního výzkumu. Bratislava: Alfa, 1968
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum. Kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování, Professional Publishing, Praha, 2002
SMEJKAL,V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, Publishing.,a.s. Grada, Praha, 2006.
LAPIN, L. Quantitative Methods for Business Decisions. San Diego, USA: Brace Harcourt College Publisher, 1994

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor