Detail předmětu

Manažerské účetnictví

ÚSI-2FCMUAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti:
- Vysvětlení významu a úlohy účetnictví obecně, druhy účetnictví, charakteristika vnitropodnikového, finančního a manažerského účetnictví a jejich vývojové trendy v aktuálním ekonomickém kontextu, základní rozdíly (např.oceňování, uživatelé, atd) mezi vnitropodnikovým, finančním a manažerským účetnictvím,
- Základní účetní výkazy podniku, jejich vypovídací schopnost a rozbor
- Náklady a jejich klasifikace
- Řízení po linii výkonů – kalkulace (pojmy, předmět kalkulace, přičítání nákladů předmětu kalkulace, kalkulace plných a variabilních nákladů, struktura nákladů v kalkulaci, kalkulační systém.
- Rozpočty a rozpočetnictví (základní pojmy, dlouhodobé rozpočty, krátkodobé rozpočty, rozpočty režijních nákladů), metody tvorby a kontroly rozpočtů, behaviorální aspekty rozpočtových prací
- Metoda Standardních nákladů jako nástroj řízení a kontroly nákladů (základní pojmy, metody SN v sériové, kusové, homogenní, heterogenní a sdružené výrobě, použití metody SN u režijních nákladů),
- Reporting jako zdroj informací pro rozhodování (základní pojmy,charakteristika, druhy, požadavky), tvorba reportů
- Odpovědnostní účetnictví.
Problematika bude zaměřena na rizikové inženýrství. Student bude schopen komplexně identifikovat a kriticky analyzovat rizika, implementovat a vyhodnotit přijatá opatření ve firmách a institucích z pohledu účetnictví.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

- student bude schopen diferencovat mezi možnostmi a významem finančního, manažerského a vnitropodnikového účetnictví
- naučí se provádět analýzu účetních výkazů firmy
- pochopí možnosti i omezení jednotlivých způsobů klasifikace nákladů z hlediska jejich vypovídací schopnosti z pohledu manažera
- na teoretické i praktické úrovni si osvojí znalosti potřebné pro stanovení struktury nákladů v kalkulaci, výběr kalkulační techniky a výběr kalkulačního systému jako zdroje informací pro rozhodování
- naučí se sestavovat zjednodušené krátkodobé rozpočty režijních nákladů
- osvojí si principy kontroly plnění rozpočtů, sestavování reportů
- pochopí možnosti a význam metody Standardních nákladů z pohledu manažera

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k zápočtu:
zpracování tří samostatných prací/příkladů, řešených na cvičeních z oblasti:
- příklad na použití relevantních, irelevantních a oportunitních nákladů
- příklad na použití kalkulačních technik
- příklad na sestavení krátkodobého rozpočtu
písemné vypracování individuální semestrální práce - rozbor účetních výkazů vybrané firmy

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky: ústní

Metodika hodnocení
Zápočet
- příklad na použití relevantních, irelevantních a oportunitních nákladů .........10 bodů
- příklad na použití kalkulačních technik ........................................10 bodů
- příklad na sestavení krátkodobého rozpočtu .....................................10 bodů
- písemné vypracování individuální semestrální práce .............................20 bodů
Pro obdržení zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 26 bodů

Zkouška- ústní část ..............................................................50 bodů
______________________________________
celkem 100 bodů

Klasifikační stupnice
STUPEŇ BODOVÉ HODNOCENÍ (v%)
A 100 - 91
B 90 - 81
C 80 - 71
D 70 - 61
E 60 - 51
F 50 a méně

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu Manažerské účetnictví, vysvětlení významu a úlohy účetnictví obecně, druhy účetnictví,
2. Charakteristika vnitropodnikového, finančního a manažerského účetnictví a jejich vývojové trendy v aktuálním ekonomickém kontextu, základní rozdíly (např. oceňování, uživatelé, atd) mezi vnitropodnikovým, finančním a manažerským účetnictvím,
3. Základní účetní výkazy podniku, jejich vypovídací schopnost a rozbor
4. Náklady a jejich klasifikace
5. Řízení po linii výkonů – kalkulace (pojmy, předmět kalkulace, přičítání nákladů předmětu kalkulace, kalkulace plných a variabilních nákladů, struktura nákladů v kalkulaci, 6. Kalkulační systém.
7. Rozpočty a rozpočetnictví (základní pojmy, dlouhodobé rozpočty, krátkodobé rozpočty,
rozpočty režijních nákladů),
8. Metody tvorby a kontroly rozpočtů,
9. Metoda Standardních nákladů jako nástroj řízení a kontroly nákladů (základní pojmy, metody SN v sériové, kusové, homogenní, heterogenní a sdružené výrobě, použití metody SN u režijních nákladů),
10. Metoda SN jako nástroj identifikace a analýzy rizik
11. Reporting jako zdroj informací pro rozhodování (základní pojmy,charakteristika, druhy, požadavky), tvorba reportů
12. Reporting jako nástroj identifikace a analýzy rizik a nástroj vyhodnocování přijatých opatření
13. Úvod do odpovědnostního účetnictví jako nástroje identifikace a analýzy rizik
10. Odchylky od standardů, pojetí, zjišťování, členění, pozitivní a negativní odchylka
11. Metoda SN v sériové, kusové, heterogenní , homogenní výrobě s mechanicko-montážní technologií
12. Homogenní výrobě s procesní technologií
13. Použití metody SN u režijních nákladů , úvod do odpovědnostního účetnictví

Učební cíle

- pochopení obsahu a základních rozdílů mezi finančním. manažerským a vnitropodnikovým účetnictvím a- seznámení se s základními vývojovými trendy finančního. manažerského a vnitropodnikového účetnictví
- naučit se provádět rozbor základních účetních výkazů na konkrétních příkladech (zpracování případových studií )
- získání základních teoretických znalostí v oblasti kalkulací, rozpočetnictví, metody SN a reportingu
- získání a praktických dovedností na úrovní sestavení základního návrhu krátkodobého rozpočtu a tvorby reportu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

1. Analýza účetních výkazů , má formu samostatné individuální písemné práce studenta, kontrola je formou hodnocení práce (hodnocení je součástí výsledného hodnocení s váhou 20 %)
2. Sestavení krátkodobého rozpočtu (formou příkladu, individuálně zpracovaného na cvičeních), hodnocení je součástí výsledného hodnocení s váhou 10 %
3. Zpracování příkladu na použití relevantních, irelevantních a oportunitních nákladů (individuálně zpracovaného na cvičeních), hodnocení je součástí výsledného hodnocení s vahou 10 %
4. Zpracování příkladu na použití kalkulačních technik (individuálně zpracovaného na cvičeních), hodnocení je součástí výsledného hodnocení s vahou 10 %

Základní literatura

KRÁL,B. a kol.: Manažerské účetnictví. 2.rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2008. 622 s. ISBN978-80-7261-141-6
FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L. Reporting. 3. rozšířené a aktualizované vyd.Praha: Grada Publishing, 2010. 224 s. ISBN:978-80-247-2759-2

Doporučená literatura

KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 2.vyd. Prospektrum, s.r.o. Praha.2005. ISBN 80-7261-131-3
KOVANICOVÁ, D. Poklady skryté v účetnictví. 5.aktualizované vydání, Praha:Polygon, 1998, ISBN 80-85967-73-1
FIBÍROVÁ,J. Nákladové účetnictví (Manažerské účetnictví).2.vyd.Praha, VŠE Praha, 2001, 347s. ISBN 80-245-0212-7
BAŘINOVÁ, D., VOZŇÁKOVÁ, I. Vyhodnocení a využití účetních výkazů pro manažery, společníky a akcionáře. 1.vyd. Praha_Grada Publishing, 2005. 100s. ISBN 80-247-1115-X
GARRISON,R.H. Managerial Accounting. NewYork, McGraw-Hill/Irwin.2003.ISBN 0-07-242338-2
ŠOLJAKOVÁ, L. Cvičné příklady - Manažerské účetnictví. 2.vyd.Praha:ISÚ, 2005

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor