Detail předmětu

Daňová soustava

ÚSI-2FDDSAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na poskytnutí základních znalostí daňových zákonů, daňového řádu, poplatků a odvodů a problematiky pojistného na sociálního a zdravotního pojištění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít přehled o soustavě daní platné v ČR a osvojí si práci se zákony a normami na ně navazujícími. Získají základní nezbytné dovednosti potřebné pro optimalizaci daňové povinnosti poplatníka.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem.
Úspěšné absolvování zápočtového práce, kterou je test znalostí a sestavení daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky, důraz je kladen na osvojení odborné terminologie
Forma zkoušky: písemná a ústní.

Osnovy výuky

1. Téma 1: Vymezení daňové soustavy užívané v ČR, úvodní přednáška (Stanovení cílů předmětu; soustava daní a předpisy upravující daňový systém. Lafferova křivka, účel daní, charakteristika daní, základní pojmy, náklady na výběr daní, nadměrné daňové břemeno).
2. Téma 2: DPFO - Daň z příjmů fyzických osob. První část zákona o daních z příjmů, vyplňování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
3. Téma 3: DPFO - část druhá - Daň z příjmů fyzických osob - pokračování. Druhá a třetí část zákona o daních z příjmů, vyplňování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Termíny.
4. Téma 4: DPPO - Daň z příjmů právnických osob. Zdaňování právnických osob, stanovení daňového základu k dani z příjmu právnických osob. Odpisy hmotného a nehmotného majetku.
5. Téma 5: DPH - Daň z přidané hodnoty. Zákon o DPH, plátci DPH, sazby, daňový doklad, osvobozená plnění, zdaňovací období, daňové přiznání k DPH.
6. Téma 6: SPOTŘEBNÍ DANĚ - Selektivní daně ze spotřeby, CLO, spotřební daň, energetické daně.
7. Téma 7: SILNIČNÍ DAŇ - Zákon o dani silniční. Daňové přiznání k dani silniční, osvobození, výjimky, platby.
8. Téma 8: DAŇ Z NEMOVITOSTÍ - Zákon o dani z nemovitostí. Daň z pozemků, Daň ze staveb, daňové přiznání, osvobození, výjimky, platby, využití možnosti obcí zvýšit sazby daně z nemovitostí.
9. Téma 9: PŘEVODOVÉ DANĚ - Zákon o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí.
10. Téma 10: SOCIÁLNÍ a ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a Zákon o veřejném zdravotním pojištění.
11. Téma 11: DAŇOVÝ ŘÁD - Zákon Daňový řád (dříve správa daní a poplatků), řádné a mimořádné opravné prostředky, zásady daňového řízení.
12. Téma 12: SMLOUVY o ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ - Metody zamezení dvojího zdanění, OECD.
13. Téma 13: Shrnutí základních principů zdaňování u všech probraných daní, termíny, opakování.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili u jednotlivých daní kdo je poplatníkem daně, co je a co není předmětem daně, sazby daně, co je základem daně, jak se daň vypočítá, osvobození od daně, povinnosti a práva daňových subjektů a správce daně a pravidla pro platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Základní literatura

Daň z příjmů fyzických a právnických osob, z.č.586/1992 Sb.
Daň z přidané hodnoty, z.č. 235/2004 Sb.
Daň silniční, z.č. 216/1993 Sb.
Daň z nemovitostí, z.č. 338/1992 Sb.
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, z.č. 357/1992 Sb.
Obchodní zákoník, z.č. 513/1991 Sb.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor