Detail předmětu

Diplomový projekt

ÚSI-2FDDPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání diplomové práce. Podstatnou myšlenkou předmětu je nejenom prohloubit znalostí studentů v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací, ale také plánovat celý proces tvorby diplomové práce a seznámit je s klíčovými zásadami její formální a obsahové úrovně. Seznámit je s nejnovějšími poznatky metodologie a teorie v oblasti tvorby diplomové práce a naučit je zásady efektivní prezentace odborných výsledků a obhajoby vlastního názoru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen:
- vytvořit projekt zpracování diplomové práce, včetně časového harmonogramu
- naplnit vymezený klíčový problém řešený v diplomévé práci a z něho vyvozené cíle
- zpracovat nejnovější teoretické poznatky podložené rešerší tuzemských i zahraničních zdrojů
- provést kritickou analýzu, popřípadě vlastní výzkum dané problematiky
- navrhnout variantní způsoby řešení problému
- prezentovat výsledky své práce, obhájit vlastní názory a návrhy

Prerekvizity

Studenti naváží na diplomový seminář.
Předpokladem absolvování předmětu jsou znalosti získané během vysokoškolského studia a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti a dovednosti budou hodnoceny průběžně dle následujících výsledků:
1) Vytvoření projektu diplomové práce, včetně harmonogramu
2) Vymezení problému, stanovení cílů, metod a postupu řešení
3) Rešerše tuzemských a zahraničních zdrojů k dané problematice
4) Kritická analýza současného stavu, popřípadě plán vlastního výzkumu
5) Zpracování výsledků provedených rešerší, kritické analýzy a vlastního výzkumu
6) Návrh řešení problémů, ekonomické zhodnocení návrhu

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky předmětu Diplomový seminář
2. Seznámení se s základními pojmy profesionálního přístupu k práci
3. Základní myšlenkové operace
4. Základy sociálního výzkumu
5. Metodologie tvořivé práce
6. Formální náležitosti odborné písemné práce
7. Vyhledávání zdrojů a zpracování informací
8. Pravidla citování
9. Formální požadavky diplomové práce a nejčastější chyby
10. Modelová struktura diplomové práce, vymezení cílů, obsahu, stanovení metod a postupu
řešení diplomové práce
11. Pravidla prezentace
12. Taktiky obhajování vlastních názorů
13. Prezentace výsledků vlastní práce a obhajoba vlastního názoru

Učební cíle

Získání znalostí a dovedností v oblasti písemného odborného vyjadřování.
Prohloubit znalostí v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací.
Naučit plánovat celý proces tvorby diplomové práce a seznámit je s klíčovými zásadami její formální a obsahové úrovně.
Seznámit je s nejnovějšími poznatky metodologie a teorie v oblasti tvorby diplomové práce. Naučit je zásady efektivní prezentace odborných výsledků a obhajoby vlastního názoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vytištěná diplomová práce.

Základní literatura

SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, a.s., 2005, 327str. ISBN80-551-0904-4 (CS)
ČMEJROKOVÁ, S, DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha:LEDA, spol.s r.o., 1999, 255 str. ISBN 80-85927-69-1 (CS)
SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001, 160 str. ISBN80-7261-038-4 (CS)

Doporučená literatura

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě Praha: Academia, 2000. 204 str. ISBN 80-200-0755-5 (CS)
BOLDIŠ, P. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3.c 1999-2004, poslední aktualizace 11.11. 2004.URL: (CS)
Autorské právo, průmyslová práva podle stavu k 13.5. 1998. Ostrava: Sagit, 1998. ISBN 80-7208-069-5. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod do problematiky předmětu Diplomový projekt
2) Seznámení se s základními pojmy profesionálního přístupu k práci
3) Základní myšlenkové operace
4) Základy sociálního výzkumu
5) Metodologie tvořivé práce
6) Formální náležitosti odborné písemné práce
7) Vyhledávání zdrojů a zpracování informací
8) Pravidla citování
9) Formální požadavky diplomové práce a nejčastější chyby
10) Modelová struktura diplomové práce, vymezení cílů, obsahu, stanovení metod a postupu
řešení diplomové práce
11) Pravidla prezentace
12) Taktiky obhajování vlastních názorů
13) Prezentace výsledků vlastní práce a obhajoba vlastního názoru