Detail předmětu

Pojišťovnictví

ÚSI-2FCPOAk. rok: 2011/2012

Předmět „Pojišťovnictví“ objasňuje podstatu pojišťovnictví jako součásti finančních služeb a význam pojistné ochrany pro potenciální klienty pojišťoven. Poskytuje základní vědomosti z pojistné teorie, jednotlivých odvětví pojištění, principů fungování komerčních pojišťoven jako pojišťovacích podniků. Seznamuje s legislativou Evropské unie v oblasti pojištění, přijatými zákony v podmínkách pojistného trhu České republiky a aktuálními otázkami hospodaření komerčních pojišťoven. Informuje o nabídce pojistných produktů a vytváří předpoklady pro širší orientaci studentů v pojistných podmínkách vybraných pojišťoven.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti umožní studentům lépe se orientovat v problematice poskytování pojistné ochrany a v pojistných odvětvích. Výuka studentům přispěje k pochopení významu komerčního pojištění, nutnosti řízení rizik a hlubšímu chápání řešení případných následků nahodilé pojistné události. Studenti se budou umět orientovat v nabídce pojistných produktů na pojistném trhu České republiky, v rozsahu pojistné ochrany a ve způsobu likvidace pojistné události. Seznámení s pravidly regulace a dohledu v pojišťovnictví pomůže studentům získat širší přehled o implementaci legislativních norem Evropské unie do podmínek finančního i pojistného trhu České republiky. Studenti budou schopni dovedněji řešit ochranu zdraví a majetku fyzických i právnických osob s využitím komerčního pojištění.

Prerekvizity

Předmět je vstupním kurzem studia pojistné teorie, který rozšiřují základní vědomosti studentů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné mít požadované znalosti z ekonomiky podniku a umět se orientovat v aktuálních informacích z pojistného trhu Evropské unie a České republiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Povinná a aktivní účast na cvičeních.
2. Zpracování, prezentace a odevzdání seminární práce na zadané téma.
3. Úspěšné absolvování zápočtové písemky (nejméně 60%).

Zkouška je ústní (podmínkou připuštění ke zkoušce je udělení zápočtu).

Osnovy výuky

Přednášky
Úvod do předmětu. Riziko a pojištění – definice rizika, klasifikace rizika, řízení rizika, finanční krytí rizika. Pojišťovnictví a pojištění – charakteristika, principy pojištění, subjekty pojištění, pojistný vztah, pojistný zájem. Klasifikace pojištění – základní klasifikace pojištění podle pojistné teorie a podle pojistné praxe, pojistná odvětví. Životní pojištění – kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění, důchodové pojištění, životní pojištění v ekonomice, statistika životního pojištění, demografický vývoj a důchodový systém. Neživotní pojištění – pojištění majetku, pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojistná hodnota, statistika neživotního pojištění, modelový příklad pojištění firmy. Zajištění – význam a úkoly zajištění, členění zajištění, soupojištění, pojišťovací pooly. Pojišťovací činnost komerční pojišťovny – vznik pojištění, správa pojištění, likvidace pojistné události, zábranná činnost. Kapitálová vybavenost, investiční činnost pojišťovny - základní kapitál, technické rezervy, finanční umístění, limity finančního umístění, Solventnost II. Hospodaření komerční pojišťovny – výnosy, náklady, hospodářský výsledek, výroční zpráva pojišťovny. Právní normy v pojišťovnictví – Zákon o pojišťovnictví, Zákon o pojistné smlouvě, Zákon o pojistných zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Regulace a dohled v pojišťovnictví – rozsah a předmět dohledu, asociace v pojišťovnictví, mezinárodní instituce v pojišťovnictví. Pojistný trh – členění pojistného trhu, ukazatele úrovně pojistného trhu, statistika pojistného trhu ČR. Aktuální otázky pojišťovnictví v ČR a EU.

Cvičení
Úvodní cvičení - seznámení studentů s obsahem cvičení, tématy seminárních prací a požadavky na jejich zpracování, odevzdání a prezentaci. Sestavení týmů a zadání seminárních prací. Pojištění osob – životní pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění, pojištění vážných chorob, cestovní pojištění, kolektivní pojištění. Pojištění podnikatelů a průmyslu – pojištění majetku, pojištění budov a staveb, pojištění pro případ odcizení, pojištění strojů a strojních zařízení, stavebně montážní pojištění, pojištění přerušení provozu, dopravní pojištění, pojištění věcí při přepravě, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za výrobek, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí, pojištění právní pomoci. Pojištění motorových vozidel – havarijní pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel. Pojistný trh – pojistný podvod, aktuální stav na pojistném trhu ČR a EU. Marketing komerční pojišťovny – nabídka pojistných produktů komerčních pojišťoven na internetu, „kalkulačky“ pojistných produktů, propagační materiály pojišťoven.

Učební cíle

Předmět si klade za cíl poskytnout studentům základní znalosti a aktuální informace z oboru pojišťovnictví. Seznámit je s pojistnou teorií, principy fungování pojištění a pojistné ochrany. Informovat je o nabídce pojištění na pojistném trhu České republiky v jednotlivých druzích pojištění včetně poukázání na problémové oblasti z prodeje pojistných produktů, správy pojištění a likvidace pojistných událostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Na cvičeních budou prezentovány seminární práce na zadané téma a v požadovaném rozsahu. Součástí kontroly je obsahová a formální úprava seminárních prací. Účast na přednáškách se doporučuje.

Základní literatura

ŘEZÁČ, F. Pojišťovnictví. 1.vyd. Brno: VUT – FP, 2011. 110 s. ISBN 978-80-214-4242-9
ŘEZÁČ, F. a kol. Marketingové řízení komerční pojišťovny. 1.vyd. Brno: MU, tisk: BonnyPress, 2009. 210 s. ISBN 978-80-210-4799-0

Doporučená literatura

MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. POJIŠŤOVNICTVÍ – Teorie a praxe. 1. vydání. Praha: EKOPRESS, 2006. 288 s. ISBN 80-86929-19-1
PÁLENÍK, V. A KOL. Základy pojišťovnictví především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: LINDE, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7201-644-0
ZÁRYBNICKÁ, J., SCHELLE, K. Pojištění odpovědnosti za škodu. 1.vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2010. 220 s. ISBN 978-80-7418-061-3
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor