Detail předmětu

Marketing

ÚSI-2FDMAAk. rok: 2011/2012

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketingu je objasnění důležitých pojmů a postupů z marketingové teorie a praxe, spojených s přípravou a tvorbou marketingové strategie firmy (např. analýza postavení firmy na trhu, s analýza zákazníků, jejich segmentací, umístěním a pozicionováním, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku. Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...), o seznámení se s metodami analýz jejich potřeb a očekávání, o objasnění principů využití nástrojů marketingového řízení pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Nejsou požadovány.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (test v průběhu semestru, řešení případových studií, zpracování semestrálních projektů a jejich prezentace), jednak formou písemné zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích této zkoušky.

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu "Marketing"
2. Seznámení se s základními pojmy z oblasti marketingu
3. Seznámení se s základními pojmy a pravidly tvorby marketingových plánů
4. Uvedení příkladů aplikace marketingových plánů
5. Seznámení se s nástroji marketingového řízení - marketingový mix
6. Seznámení se s nástroji marketingového řízení - marketingový mix
7. Seznámení se s nástroji marketingového řízení - marketingový mix
8. Metody marketingového výzkumu I.
9. Metody marketingového výzkumu II.
10. Specifika průmyslového marketingu I.
11. Specifika průmyslového marketingu II.
12. Úvod do problematiky mezinárodního marketingu
13. Shrnutí a závěr.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti marketingu, zejména se zaměřením na jeho aplikace v oblasti B2B (průmyslový marketing). Orientace na průmyslový marketing je přínosná z řady důvodů - jednak to odpovídá očekávanému zaměření studia, vychází to také vstříc předpokládanému složení posluchačů (mezioborové studium se zastoupením studentů z řady fakult VUT). Věcné zaměření předmětu bude vycházet ze soudobých teoretických poznatků a bude zaměřeno na jejich kritickou interpretaci a konfrontaci s reálnými podmínkami na našem trhu a na trhu zemí EU. Problematika bude zaměřena na rizikové inženýrství. Student bude schopen komplexně identifikovat a kriticky analyzovat rizika, implementovat a vyhodnotit přijatá opatření ve firmách a institucích z pohledu marketingu.

Základní literatura

KOTLER, P. Marketing management, 10. rozšířené vydání,Praha, Grada Publishing, 2003. 719 s. ISBN 80-247-0016-6.
STORBACKA, K. - LEHTINEN, J.R. Řízení vztahů se zákazníky. Customer Relationship Management , Praha, Grada Publishing, 2002. 168 s. ISBN 80-7169-813-X.

Doporučená literatura

BUREŠ, I. Marketingově řízená firma, Praha, Management Press, 1992. 101 s. ISBN 80-85603-24-1.
SCULLEY, J. - BYRNE, J. A. Odysea. Od Pepsi k Apple. Praha Management Press,1994. 400s. ISBN 80-85603-51-9.
WHITELEY, R. Podnik řízený zákazníkem. Praha, Victoria Publishing 1993. 231 s. ISBN 80-85605-69-4

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor