Detail předmětu

Etika podnikání

ÚSI-2FCEPAk. rok: 2011/2012

Společenský styk, rétorika a etika podnikání nabízí základní informace a dovednosti z oblasti etikety, kultury projevu v osobní či písemné formě. Etika podnikání přináší sociální a etický pohled na sféru podnikání. Studenti se naučí používat nástroje kultivace podnikatelé etiky. Předmět rozvíjí komunikační dovednosti studentu a formuje jejich chování v obchodním styku. Přináší poznatky, které zvyšují konkurenceschopnost studentu na trhu práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístup k podnikání se zaměřením na sociální a etickou sféru. Osvojí si základní dovednosti pro řešení etických dilemat. Budou moci se zúčastnit tvorby a aplikace současných nástrojů pro zlepšení podnikatelské etiky ve firmě či instituci.Budou vedeni k tomu, aby dokázali promluvit před publikem a znali pravidla etikety.

Prerekvizity

Znalost obchodních typu společností, nástroje managementu, teorie chování firmy, teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet
1. Účast na cvičeních
2. Splnění úkolu a odevzdání písemné zprávy v požadovaném rozsahu a formě.
Student musí prokázat, že je schopen použít teoretické vědomosti v praxi.

Osnovy výuky

Etika podniká - historické souvislosti
Společenská odpovědnost podnikání
Nástroje kultivace podnikatelské etiky
Rétorika pro manažery
Technika reci
Etiketa
Image manažera a manažerky

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií individuálně i skupinově.

Učební cíle

Cílem předmětu je ukázat etické a sociální dimenze podnikání. Globalizace ekonomiky přináší nové výzvy, které by nastupující generace měla být schopná řešit se znalostí současné teorie. Případové studie, které jsou součástí cvičení by mohly pomoci při řešení praktických dilemat v otázkách rozhodování.

Znalost rétoriky a společenského styku je konkurenční výhodou pro naše absolventy na trhu práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace samostatné práce před ostatními studenty na cvičeních.

Základní literatura

PUTNOVÁ,A.: Sociální odpovědnost a etika podnikání. Skriptum pro KS FP VUT v Brně, str.57. 2004, ISBN 8021417841
PUTNOVÁ,A., SEKNIČKA ,P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha 2007, 168 str. ISBN 978 80247 162

Doporučená literatura

ROLNÝ,I.: Etika a podniková strategie. Nakladatelství Albert Boskovice, 1998, 128 str. ISBN.:80-85834-53-7
SEN,A.: Etika a ekonomie. Nakladatelství Vyšehrad 1999,120st. ISBN 98070215496
STEINMANN,H.:,LOHR,A.,Základy podnikové etiky, Praha:Victoria Publishig, 133str., ISBN 80-85865-56-4, 1995

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor