Detail předmětu

Technologie chemického průmyslu a jaderně energetických zařízení

ÚSI-2CDTEAk. rok: 2011/2012

Základní suroviny a zdroje chemického průmyslu. Reaktory a aparáty chemického průmyslu. Výroba anorganických a organických látek, malotonážní a velkotonážní výroba. Zpracování ropy. Bezpečnostní opatření při přepravě a dopravě nebezpečných látek. Charakteristika jaderných zařízení, provozních jednotek a používaných typů jaderných reaktorů. Zařízení pro skladování radioaktivních odpadů.
Základní problémy znečištění životního prostředí. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje znečištění. Způsoby šíření škodlivin. Technologie ochrany složek prostředí. Základní metody čištění, dekontaminace a sanace. Zvláštnosti dekontaminace a sanace při rozsáhlých ekologických haváriích. Průmyslové a komunální odpady, odpady vznikající v důsledku mimořádných událostí. Přehled technologií likvidace odpadů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Přehled o surovinách a výrobcích našeho chemického průmyslu a konstrukce jaderných energetických zařízení.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

písemný test

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu "Technologie CHP a JEZ" a seznámení s základními pojmy.
2. Zdroje znečištění, technologie ochrany složek ŽP.
3. Základní suroviny pro chemický průmysl a výrobní zařízení.
4. Reaktory a aparáty chemického průmyslu - anorganická chemie.
5. Reaktory a aparáty chemického průmyslu - organická chemie.
6. Doprava, skladování a manipulace s chemickými látkami a přípravky.
7. Energetická a manipulační zařízení v chemickém průmyslu.
8. Dekontaminace a sanace havarijních stavů.
9. Nakládání s odpady. Stroje a zařízení pro zpracování odpadů.
10. Přeprava nebezpečných látek.
11. Charakteristika jaderných zařízení, používané typy jaderných reaktorů.
12. Nakládání s radioaktivním odpadem, zařízení pro skladování radioaktivních odpadů
13. Exkurze v jaderné elektrárně a chemickém závodě.

Učební cíle

Přehled o surovinách a výrobcích chemického průmyslu a konstrukce jaderných energetických zařízení.

Základní literatura

RAČEK J.: Jaderné elektrárny, ÚEEKT VUT, Brno 2008, ISBN 978-80-214-3770-8
TÖLGYESSY, J. a kol.: Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia, Bratislava, Nakladatelství VEDA, 1984, 536 s., ISBN 71-070-84
KIZLINK, J.: Technologie chemických látek. Chemický průmysl, koroze, konstrukční materiály, technické plyny, anorganické a organické produkty, dřevo, zpracování uhlí, úprava látek, zpracování ropy, paliva a petrochemie, chemické speciality, pesticidy, dezinfekční látky, tenzidy, plasty a kaučuk, aditiva a pomocné chemikálie, výbušniny, biotechnologie, organizace pro chemii, 3.vyd. . Brno, Vysoké učení technické, 2005. 282 s. ISBN 80-214-2913-5
KIZLINK, J.: Technologie chemických látek a jejich použití, 4. vyd. , Brno, Vysoké učení technické, 2010, 480 s, ISBN ještě není, kniha je nyní ještě v tisku.

Doporučená literatura

MOLDAN, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Praha, Karolinum, 2001, 1. vyd. 102 s., ISBN 80-246-0246-6
PROUSEK, J.: Rizikové vlastnosti látok, Bratislava, STU, 2005, 1. vydání, 247. s. ISBN 80-227-2199-9

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor