Detail předmětu

Procesní stroje a zařízení

ÚSI-2CDSZAk. rok: 2011/2012

Předmět je věnován základům procesní techniky z hlediska teorie jejich funkce, základních konstrukčních přístupů pro jejich návrh a realizaci, a v neposlední řadě též jako zdroj mimořádných situací a havárií. Jsou především probírány systémy pro dopravu a skladování medií (potrubní systémy, tlakové nádoby, nádrže…), problematika reakční techniky, zpracování práškovitých materiálů (těžba surovin, mletí a třídění, skladování, doprava …). Zvláštní pozornost je věnována jednotným normám Evropského společenství pro stavbu procesních zařízení, cenovou optimalizaci výrobku, jakož i marketingovými aspekty výroby. Významnou součástí předmětu je péče o bezpečnost navrhovaných zařízení z hlediska ochrany životního prostředí, jejich bezpečnost proti možnému porušení a následnému výronu nebezpečných látek do okolí.
V laboratorních cvičeních se studenti seznámí s modelováním základních procesů a klíčových procesních veličin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti absolvující tento předmět získají hlubší pohled na problematiku výrobních procesů v několikavrstevnatých souvislostech pohybujících se mezi funkcí, návrhem, realizací, cenou a rizikem základních procesních uzlů, používaných v průmyslu chemie, potravinářství, zpracování surovin a mnoha dalších oblastí.
V laboratorních cvičeních studenti získají představu o snímání základních běžných procesních parametrů a jejich interpretaci v návrzích a kontrole procesů.

Prerekvizity

Základní kurzy matematiky, fyziky a chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné namátkové zkoušení v rámci přednášek, závěrečná ústní zkouška, vyhodnocování protokolů z praktických cvičení.

Osnovy výuky

1. Zásady navrhování procesních strojů a zařízení
2. Beztlaké nádoby, zásobníky, skladování
3. Tlakové nádoby
4. Potrubní systémy
5. Suroviny, těžba, zpracování
6. Stroje a zařízení na úpravu pevných látek
7. Zařízení na dopravu a homogenizaci pevných látek
8. Stroje a zařízení na dopravu tekutin
9. Stroje na recyklaci odpadu
10. Procesní zařízení v energetice
11. Procesní zařízení v potravinářství
12. Procesní zařízení v chemickém průmyslu
13. Procesní zařízení pro ekologii

Učební cíle

Pochopení souvislostí mezi funkcí, návrhem, realizací, cenou a riziky základních procesních uzlů, používaných v průmyslu chemie, potravinářství, zpracování surovin a mnoha dalších oblastí.

Základní literatura

SVĚRÁK, T., NĚMEC, Z.: e-learningové materiály předmětu Procesní stroje a zařízení, ÚSI VUT v Brně
MEDEK, J.: Mechanické pochody, skripta VUT Brno, 1998; ISBN: 80-214-1264-X
KŘUPKA, S.: Výpočet tenkostěnných kovových nádob a potrubí. Praha, SNTL, 1967, 1. vyd. 245 s.
KŘUPKA, V., SCHNEIDER, P.: Konstrukce aparátů. Brno, 1998, PC-DIR, ISBN: 80-214-1124-4, 290 s.
SCHNEIDER, P.: Základy konstruování procesních zařízení. Brno, PC-DIR Real, 1999, 1. vyd., ISBN 80-214-1483-9, 169 s.
LUKAVSKÝ, J.: Konstrukce a stavba aparátů. ČVUT Praha, 1980, 2. vyd., skripta, 213 s.

Doporučená literatura

FERJENČÍK, P., SCHUNN, J., MELCHER, J. a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií, 1. časť, 2. časť, ALFA Bratislava - SNTL Praha, 1986, 603 s.
TIJMS, H. C.: A first course in Stochastic Models. John Wiley and sons, 2003, ISBN 0-471-49881-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor