Detail předmětu

Management bezpečnosti a ochrany

ÚSI-2CDBOAk. rok: 2011/2012

Řízení jakožto předpoklad fungování jakékoliv struktury. Úloha a místo managementu při řízení organizace. Zásady manažerského rozhodování, provádění analýz problémů (situací), metody a formy. Vzájemné vazby a souvislosti manažerských činností. Základní teoreticko-odborné znalosti managementu bezpečnosti a ochrany. Problematika rizik a jejich vliv na vznik technologických havárií. Zásady řízení rizik a činnost řídících pracovníků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student získá zásadní znalosti z problematiky řízení, bezpečnosti a ochrany. Bude schopen uvažovat v duchu prezentovaných pojmů, principů a kategorií bezpečnosti a ochrany. Bude schopen lépe chápat a částečně i znát podstatu řízení této problematiky.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti a dovednosti budou prohlubovány a prověřovány ve cvičeních a dle zpracované zápočtové práce na zadané téma.

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu, jeho místa a úlohy, systémového chápání problémů, význam kybernetiky.
2. Pojetí managementu, jeho základní funkce (plánování, organizování, vedení, kontrola), manažerské kompetence
3. Informace a jejich role v řídících procesech, psychologie v řízení, komunikace.
4. Manažerské rozhodování – základní pojmy, problémy a postupy
5. Manažerské rozhodování – vybrané základní metody.
6. Management rizika. Místo a úloha managementu bezpečnosti a ochrany.
7. Bezpečnostní problémy, jejich rozbor a vlivy na existenci a řízení organizačních struktur.
8. Možnosti řízení rizik - jejich kategorizace, poznávání, analýza, rozhodování o jejich řešení.
9. Metody řízení rizik.
10. Organizace ochrany osob, technologických celků, majetku a životního prostředí, její zásady, prvky a procesy.
11. Zabezpečení provozu, požární ochrana, organizace bezpečnosti práce.
12. Krizové řízení a plánování – obsah a základní pojmy.
13. Krizové a havarijní plány – obsah, tvorba a jejich využití.

Učební cíle

Cílem předmětu „Management bezpečnosti a ochrany“ je seznámit studenty se základy problematiky obecného managementu a zejména managementu bezpečnosti a ochrany, metod rozhodování a vytvořit předpoklady pro její další rozvíjení obecně a především ve vztahu ke krizové problematice. Získat studenty pro pochopení nutnosti problematiky a její důležitosti pro společnost.

Základní literatura

BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O.: Management. Olomouc: Rubico, 2001. ISBN 80-65839-45-8
VEBER, J. a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-85839-09-1
REKTOŘÍK, J. a kol. Krizový management ve veřejné správě. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 80- 86119-83-1
ZUZÁK, R. Krizové řízení podniku. Praha: 2004. 80-86419-74-6
TICHÝ, M. Ovládání rizika. Praha: C.H.BECK, 2006. ISBN 80-7179-415-5
SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0198-7
VEBER, J. a kol.: Management. Management Press, Praha, 2002. ISBN 80-7261-029-5.
Zákonné normy vztahující se ke krizovému řízení.

Doporučená literatura

POVRAZNÍK, J.: Celostní management. Bratislava: SPRINT, 2003. ISBN 80-89085-05-9
VÁGNER, I.: Management z pohledu všeobecného a celostního. Brno, Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3265-0
DOSTÁL, P., RAIS, K., SOJKA, Z.: Pokročilé metody manažerského rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1338-1
BECK, U.: Riziková společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-32-6
IRÁSEK, J.: Souboj mozků v řízení. Praha: Alfa Publishing, 2004. ISBN 80-86851-01-X
MIKOLAJ, J.: Rizikový manažment. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2001. ISBN 80-88829-65-8

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor