Detail předmětu

Chemie nebezpečných látek

ÚSI-2CCNLAk. rok: 2011/2012

Rozdělení a vlastnosti nebezpečných chemických látek a přípravků. Zásady nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, výklad pojmů, požadavky zákona a prováděcích předpisů, bezpečná přeprava, skladování, manipulace. Nakládání s hořlavinami, výbušninami, toxickými sloučeninami a ostatními skupinami látek. Havárie s nebezpečnými látkami, účinky, likvidace havárií. Informace o nebezpečných látkách, databáze nebezpečných látek, záchranné a likvidační práce při haváriích nebezpečných látek, vysoce toxické látky a možnosti jejich zneužití.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu poskytne základní znalosti o chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech nebezpečných chemických látek a přípravků. Konečným výstupem je schopnost samostatně řešit havarijní situace při zacházení a transportu těchto látek.

Prerekvizity

Základní znalosti popisné anorganické a organické chemie v rámci kurzů Anorganická chemie K
a Organická chemie K.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné získat zápočet a složit ústní zkoušku. Pro získání zápočtu je nutná minimálně 90% účast a úspěšné absolvování tří písemných testů.

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu. Nebezpečné chemické látky a přípravky.
2. Chemické látky a přípravky - legislativa ČR a EU
3. Rozdělení chemických látek a přípravků, jejich charakteristika.
4. Fyzikálně, chemické a toxikologické vlastnosti nebezpečných chemických látek a přípravků.
5. Zásady nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
6. Nebezpečné chemické látky a přípravky - modely šíření v prostředí.
7. Nakládání s hořlavinami, výbušninami, toxickými sloučeninami a ostatními skupinami látek.
8. Možnosti zneužití průmyslových chemikálií, agrochemikálií, PHM, aj.
9. Havárie s nebezpečnými látkami, účinky, likvidace havárií.
10. Rozbor modelového případu technologické havárie
11. Informace o nebezpečných látkách, databáze nebezpečných látek.
12. Záchranné a likvidační práce při haváriích nebezpečných látek.
13. Odstraňování následků průmyslových a dopravních havárií.

Učební cíle

Seznámit se s aktuální problematikou chemických nebezpečných látek a přípravků. Popis jejich chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností. Manipulace, transport a případná dekontaminace a sanace životního prostředí jako následek havarijních situací. Důraz je kladen též na cílené zneužití chemických nebezpečných látek zejména při teroristických útocích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Rozsah konzultací v kombinované formě v rozsahu 1,5 hodiny týdně.

Základní literatura

CARSON, P.: Hazardous Chemicals Handbook, 2nd Ed., Oxford Butterworth Heinemann 2002, 608 s., ISBN 0-7506-4888-0
BÁRTLOVÁ, I.: Nebezpečné látky I. 2000, SPBI Spektrum, Ostrava, ISBN 80-86111-60-1
ŠENOVSKÝ, M. a kol.: Nebezpečné látky II. 2004, SPBI Spektrum, Ostrava, ISBN 80-86634-47-7

Doporučená literatura

WICHTERLOVÁ, J.: Chemie nebezpečných anorganických látek, 1. vyd. Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. 63 s. ISBN 80-86111-92-X

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor