Detail předmětu

Chemicko-inženýrská rizika

ÚSI-2CCIRAk. rok: 2011/2012

Vybrané kapitoly z anorganické a organické chemie a technologie. Jaderná chemie. Chemie nebezpečných látek. Chemie požárů a výbuchů. Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Znečištění životního prostředí. Základy chemické ekotoxikologie. Osud polutantů v životním prostředí. Zvláštnosti dekontaminace a sanace při rozsáhlých technologických haváriích, základy konstrukce jaderných zařízení a nebezpečí jejich havárií (Černobyl, Fukušima).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Přehled o energetických a chemických zařízeních v provozu našeho průmyslu.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu "Chemicko-inženýrská rizika".
2. Vybrané kapitoly z anorganické chemie a technologie.
3. Vybrané kapitoly z organické chemie a technologie.
4. Jaderná chemie, dozimetrie, využití jaderné energie.
5. Chemie nebezpečných látek, nebezpečné vlastnosti, fyzikální, chemické a toxické vlastnosti .
6. Chemie nebezpečných látek, nebezpečné vlastnosti, fyzikální, chemické a toxické vlastnosti.
7. Chemie požárů a výbuchů. Hasební prostředky, inertizace prostředí.
8. Chemie životního prostředí.
9. Znečištění složek životního prostředí.
10. Technologie ochrany různých složek životního prostředí.
11. Základy chemické ekotoxikologie.
12. Zvláštnosti dekontaminace a sanace při rozsáhlých technologických haváriích.
13. Technologie nakládání s průmyslovými a komunálními odpady.

Učební cíle

Přehled o nebezpečných chemických látkách, ochraně zdraví a životního prostředí a provozu různých technologických zařízení.

Základní literatura

CARSON, P.: Hazardous Chemicals Handbook, 2nd Ed., Oxford, Butterworth Heinemann 2002, 608 s., ISBN 0-7506-4888-0
SKŘEHOT P. a kol.: Prevence nehod a havárií I., VÚBP, Praha 2009, ISBN 978-80-86973-70-8
SKŘEHOT P. a kol.: Prevence nehod a havárií II., VÚBP, Praha 2009, ISBN 978-80-86973-73-9
KIZLINK, J.: Technologie chemických látek. Chemický průmysl, koroze, konstrukční materiály, technické plyny, anorganické a organické produkty, dřevo, zpracování uhlí, úprava látek, zpracování ropy, paliva a petrochemie, chemické speciality, pesticidy, dezinfekční látky, tenzidy, plasty a kaučuk, aditiva a pomocné chemikálie, výbušniny, biotechnologie, organizace pro chemii, 3.vyd. . Brno Vysoké učení technické, 2005. 282 s. ISBN 80-214-2913-5
KIZLINK, J.: Technologie chemických látek a jejich použití, 4. vyd., Brno, Vysoké učení technické, 2010, 480 s, ISBN ještě není, kniha je nyní ještě v tisku.

Doporučená literatura

WICHTERLOVÁ, J.: Chemie nebezpečných anorganických látek, 1. vyd. Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. 63 s. ISBN 80-86111-92-X
PICHLER, J.: Užitá chemie. 1. vyd., Brno, Masarykova univerzita, 1999. 254 s. ISBN 80-210-2016-4
ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P.: Chemie procesu hoření. 1999, Ostrava, SPBI Spektrum, Ostrava, ISBN 80-86111-39-3

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor