Detail předmětu

Bezpečnostní inženýrství

ÚSI-2CCBIAk. rok: 2011/2012

Předmět "Bezpečnostní inženýrství" se zaměřuje na rizika v průmyslových a zemědělských provozech, v dopravě, na produktovodech, u potencionálních zdrojů požárů a využívá technické, ekologické a ekonomické poznatky. Problematika zahrnuje analýzu a modelování rizik v těchto oblastech. Rovněž se zabývá základy stavebních konstrukcí a jejich statikou, prevencí, ochranou a zodolňováním proti vybraným druhům a typům mimořádných událostí. Součástí předmětu je související legislativa v České republice a Evropské unii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

V rámci předmětu „Bezpečnostní inženýrství“ si studenti osvojí metodiky hodnocení rizik s využitím výpočtových metod a postupů, využitím softwaru. Studenti v rámci předmětu aplikují českou a evropskou direktivu na konkrétních případech, studenti si také osvojí metody finanční evaluace vybraných havárií.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou mít aktivní účast na cvičeních. Cvičení budou probíhat ve formě projektů, kdy teoreticky získané znalosti na sebe budou navazovat a budou aplikovány a použity prakticky.
Zkouška bude probíhat na základě teoretických znalostí formou písemného testu.

Osnovy výuky

1. Úvod a vymezení předmětu "Bezpečnostní inženýrství".
2. Seznámení se s legislativou v České republice, Evropské unii a jinde ve světě na úseku bezpečnosti práce a rizik, právní předpisy.
3. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců. Hodnocení míry rizika pracovního systému.
4. Nebezpečí ve vybraných pracovních činnostech. Státní odborný dozor nad bezpečností práce.
5. Přehled metod pro identifikaci zdrojů rizika a hodnocení rizika.
6. Rizika ve vybraných průmyslových a zemědělských provozech.
7. Rizika ve nevýrobních provozech, skladech, v dopravě a na produktovodech.
8. Rizika u potencionálních zdrojů požárů a výbuchů.
9. Metody výpočtu účinku tlakové vlny a tepelné radiace.
10. Základy stavebních konstrukcí a statiky, jejich prevence, ochrana a zodolňování proti vybraným druhům a typům mimořádných událostí.
11. Ekonomické aspekty havárií, nežádoucích technologických událostí.
12. Zacházení se škodlivinami.
13. Využití softwarových prostředků pro řešení úloh.

Učební cíle

Cíl předmětu "Bezpečnostní inženýrství" spočívá v seznámení studentů s teoretickými poznatky z přednášek a jejich přenesení do praxe, což znamená řešení konkrétních krizových situací ve vybraných modelových firmách, podnicích, situacích a haváriích. Studenti po absolvování předmětu jsou schopni samostatně řešit konkrétní krizové situace a zhodnotit situaci z několika aspektů (ekonomické, dopad na životní prostředí a obyvatelstvo, bezpečnost) s využitím poznatků a informací ze současné platné národní a evropské legislativy.

Základní literatura

BARTLOVÁ, I. PEŠÁK, M.: Prevence technologických zařízení, Sdružení bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - TU Ostrava, 2002, ISBN 80-86634-10-8
BARTLOVÁ, I. PEŠÁK, M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II, Sdružení bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - TU Ostrava, 2003, ISBN 80-86634-30-2
BEBČÁK, P.: Požárně bezpečnostní zařízení, Sdružení bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - TU Ostrava, 1998, ISBN 80-866111-35-0

Doporučená literatura

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
Direktiva 82/501/EEC - SEVESO "On the major accident hazards of certain industrial activities"
Direktiva 96/82/EC - SEVESO II "On the control of major accident hazards involving dangerous substances"

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor