Výukové pobyty zaměstnanců

Dokumenty ke stažení

Akademičtí pracovníci VUT mohou přes program Erasmus+ vycestovat na výukový pobyt. Cílem výukového pobytu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Na výuku lze vycestovat do následujících zemí:

 • Norsko, Dánsko, Lucembursko, Island, Švédsko, Irsko, Finsko, Lichtenštejnsko (153€/den do 14. dne aktivity)
 • Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Kypr, Řecko, Malta, Portugalsko (136€/ den do 14. dne aktivity)
 • Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko, Litva, Turecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Buhlharsko, Republika Severní Makedonie, Srbsko (119€/den do 14. dne aktivity)

Podmínky účasti

Výukového pobytu v zahraničí se může účastnit zaměstnanec, který:

 • má na VUT pracovní smlouvu na HPP (plný nebo zkrácený úvazek)
 • byl vybrán ve výběrovém řízení
 • splňuje kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro zaměstnanecké pobyty

Podmínky výukového pobytu

Tato aktivita umožňuje akademickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Výukové pobyty jsou podmíněny existencí a platností inter-institucionální smlouvy mezi jednotlivými pracovišti a výuka musí proběhnout v rozsahu 8 hodin za týden či kratší dobu

Délka pobytu

 • 2 po sobě jdoucí dny až 60 dnů

Uznatelné aktivity

 • Výuka
 • Vedení nebo účast na workshopech pro studenty
 • Účast v hodnotící komisi
 • Individuální konzultace se studenty

Neuznatelné aktivity

 • Účast na konferenci
 • Výzkum, příprava na výuce, domlouvání spolupráce, práce na společném projektu

Finanční podmínky

Finanční podpora je pouze příspěvkem a neklade si za cíl pokrývat veškeré náklady a předpokládá se finanční spoluúčast fakulty, která zaměstnance na mobilitu vysílá.

 • finanční podpora je určena na pokrytí části nákladů souvisejících s výukovým pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.
 • finanční podpora se přiděluje zvlášť na pobytové náklady a na cestovné, a to paušální částkou. Výše grantu na cestovné vychází z kilometrové vzdálenosti, vypočtené Distance Calculatorem (přidat odkaz). V případě, kdy cestují dva a více zaměstnanců jedním autem, náleží cestovní grant pouze řidiči.
 • finanční podpora na pobytové náklady je poskytována výlučně na výukové dny, které jsou potvrzené v Mobility Agreementu.
 • finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU.

Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.

Termíny přihlašování

Termíny 2024

Výběrové řízení na letní semestr 23/24

 • leden 2024
 • realizace mobilit od 1.2.2024 do 15.9.2024

Výběrové řízení na zimní semestr 24/25

 • duben–květen 2024
 • realizace mobilit od 1.7.2024 do 31.1.2025

Termín výběrových řízení je orientační a závisí především na aktuální dostupnosti finančních prostředků v rámci Erasmus+.

Kritéria výběru zaměstnance

Bude zveřejněno při vyhlášení výběrového řízení.

Přihláška

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře.

Před odjezdem

Po ukončení výběrového řízení obdrží zaměstnanec potvrzení od Institucionálního koordinátora, včetně návodu, jak postupovat před zahájením mobility.

Mobility Agreement

Zaměstnanec je povinen před zahájením mobility řádné vyplnit a nechat podepsat Mobility Agreement (viz. Dokumenty ke stažení). Mobility Agreement musí obsahovat popis plánované aktivity.

Mobility Agreement podepisuje a schvaluje:

 1. vyjíždějící zaměstnanec
 2. proděkan pro zahraničí (popřípadě jiná pověřená osoba)
 3. přijímající instituce

Cestovní příkaz

Po schválení mobility Mobility Agreementu si zaměstnanec založí a vyplní cestovní příkaz, kam uvede svoje přepokládané náklady. Nákup letenek, jízdenek a platby za ubytování se provádí až po schválení cestovního příkazu nadřízeným. Při nákupu letenek doporučujeme sjednání pojištění na storno.

 • OINT doplní do cestovní příkazu číslo účastnické smlouvy a zdroj financování za Erasmus
 • Zaměstnanec doplní zdroj financování, ze kterého se bude hradit případný doplatek fakulty a pojištění

Uzavření účastnické smlouvy

 • Po schválení Mobility Agreementu a cestovního příkazu uzavírá vyjíždějící zaměstnanec účastnickou smlouvu s VUT. Dokument připraví OINT a zašle zaměstnanci k podpisu interní poštou nebo emailem (pokud zaměstnanec vlastní certifikovaný el. podpis, lze smlouvu podepsat elektronicky). Podepsaný originál zasílá vyučující zpět na OINT.
 • Účastnická smlouva musí být podepsána před zahájením pobytu.

Během pobytu

 • Během pobytu pracovník dodržuje předem schválený program výuky i počet výukových dní.

Po návratu

Po návratu je povinností účastníka zajistit si potvrzení výukového programu Erasmus+. Potvrzení výukového programu Erasmus+ musí být vydáno nejdříve v den ukončení výukového pobytu. Počet výukových dní potvrzených zahraniční stranou by se musí shodovat s počtem výukových dní uvedených v Mobility Agreeementu.

Potvrzení výuky je rozhodující pro určení konečné výše grantu. Akceptuje se také dokument vystavený zahraniční stranou na jejich hlavičkovém papíře.

Po návratu z výukového pobytu je zaměstnanec povinen:

 • odevzdat osobně nebo kufrovou poštou na Oddělení Internacionalizace (OINT) originál Confirmation – potvrzení o reálné délce výukového pobytu podepsaného přijímající organizací, a to nejpozději do 10 dnů od ukončení pobytu (je možné akceptovat i zaslání Confirmation z přijímající instituce na email pracovníka OINT)
 • odevzdat na OINT závěrečnou zprávu (originál)
 • vyplnit vyúčtování pracovní cesty a odevzdat veškeré doklady na OINT do 10 pracovních dnů
 • do 15 dnů od výzvy emailem vyplnit závěrečnou zprávu (EU Survey) v online databázi Evropské komise

Pro vyúčtování pracovní cesty je zaměstnanec povinen na OINT dodat:

 • všechny faktury (finální, doklad o rezervaci či zálohová faktura nestačí), lístky za MHD (pokud máte jízdenky fyzicky, prosím doručte je, pokud nakupujete např. v automatu a nabíjíte kartu – je nutný doklad o zaplacení a ceně – zde pouze výpis z účtu nestačí), letenky včetně boarding passů (jakékoliv menší doklady než A4 je potřeba nalepit na list A4 a popsat jménem a číslem PC)
 • při platbě soukromou kartou je potřeba vždy dodat potvrzení o platbě (výpis z účtu)
 • na faktuře za ubytování musí být uvedeno, zde byla v ceně zahrnuta i strava (pokud ne, tak je potřeba přiložit čestné prohlášení, nebo tuto informaci uvést v závěrečné zprávě). Pokud je na faktuře cena za snídani vyčíslená a uvedená zvlášť, do ubytování si nárokujte pouze cenu za ubytování a snídani si nárokujte pouze v rámci stravného (tzn. neodklikne se ve stravném, ale nikde jinde ji nenárokujte)
 • do vyúčtování se uvádí vždy měna, která je na faktuře
 • pokud je něco hrazeno společně, je potřeba nakopírovat faktury (případně výpisy z účtu) do každého vyúčtování a rozepsat poměrnou částku. Ideální však je, aby každý měl svou fakturu zvlášť. Do el. vyúčtování je možné uvést součet menších částek do jedné souhrnné (např. za MHD, do el. vyúčtování nemusíte rozepisovat jednotlivé jízdenky), je potřeba to rozepsat na papír, ke kterému jsou doklady připevněny
 • v případě nutnosti využití např. taxíku, zapůjčení auta, či pokud cestuje zaměstnanec autem na/z letiště, musí být tato skutečnost vždy uvedena a řádně zdůvodněna v závěrečné zprávě či čestném prohlášení.
 • u cesty autem je nutné, aby bylo dopředu schválené v CP. Pokud tomu tak není, a zaměstnanec si nárokuje proplacení, musí se dodatečně dodat písemné schválení od vedoucího pracovníka a bude proplacena pouze náhrada ve výši jízdenky veřejnou dopravou
 • v případě náhrady ve výši jízdenky veřejnou dopravou nemůže zaměstnanec nárokovat další náklady spojené s cestou autem (dálniční známka, parkování apod.

Pobytové náklady

Skupina

Do 14. dne aktivity

Od 15. dne aktivity do 60. dne aktivity

Norsko, Dánsko, Lucembursko, Island, Švédsko, Irsko, Finsko, Lichtenštejnsko

153 EUR/den

107,1 EUR/den

Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Kypr, Řecko, Malta, Portugalsko

136 EUR/den

95,2 EUR/den

Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovensko, Litva, Turecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Republika Severní Makedonie, Srbsko

119 EUR/den

83,3 EUR/den

Cestovní náklady

Vzdálenost

Cestovní grant

Green Erasmus

10-99 km

23 EUR

 

Mezi 100 a 499 km

180 EUR

210 EUR

Mezi 500 a 1 999 km

275 EUR

320 EUR

Mezi 2 000 a 2 999 km

360 EUR

410 EUR

Mezi 3 000 a 3 999 km

530 EUR

610 EUR

Mezi 4 000 a 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km nebo více

1 500 EUR

 

Green Erasmus

 • V případě využití ekologičtějšího dopravního prostředku, jako je například autobus a vlak přisluší účastníkovi mobility vyšší cestovní grant. Hlavní část cesty musí být realizována některým z uvedených prostředků a účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění takovéto cesty (jízdenky).
Další důležité informace k postupu a pravidlům Erasmus+ naleznete v Pokynu 19/2017.