Ing.

Petr Kracík

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – odborný asistent

+420 54114 2585
kracik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Kracík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009, Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojní inženýrství
 • 2011, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Energetické inženýrství
 • 2016, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 01.10.2011 - 31.08.2019

  Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
  Technický pracovník pro VaV

 • 01.01.2016 - 30.06.2018

  EKOL, spol. s.r.o. - Divize výzkum a vývoj
  Konstruktér - výpočtář (termodynamický návrh parní turbíny a pomocných zařízení energetického bloku, experimentální ověření vybraných vlastností provozovaných parních turbín)

 • 01.09.2019 - ...

  Energetický ústav, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
  Odborný asistent

Pedagogická činnost

 • Lopatkové stroje
 • Tepelné turbíny I
 • Základy energetiky II - Tepelné stroje
 • Experimentální metody a přístroje
 • Stavba a provoz teplárenských zařízení
 • Projektování v energetice
 • Vedení bakalářských a diplomových prací v oblastech:
  • termodynamický návrh parních turbín,
  • analýza provozu energetických zařízení,
  • termovizní měření,
  • výměníky tepla,
  • vytápění,
  • úspory energie atp.

Vědeckovýzkumná činnost

Externí grantové soutěže:

 • 2011 - 2013   NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství (ED0002/01/01) - podíl na řešení projektu
 • 2011 - 2013   Přenos tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku (GAP101/10/1669) - podíl na řešení projektu
 • 2012 - 2014   Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích jednotek a dopalovacích komor pro velmi vlhkou odpadní biomasu (FR-TI4/353) - podíl na řešení projektu
 • 2014 - 2018   NETME CENTRE PLUS (LO1202) - podíl na řešení projektu
 • 2016 - 2019   Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv (TH02030260) - podíl na řešení projektu
 • 2018 - dosud  Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku (OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392) - spoluřešitel
 • 2018 - dosud  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií (OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753) - spoluřešitel
 • 2019 - 2021  Národní centrum pro energetiku, dílčí projekt Komplexní přístup k energetickému využití odpadů a čištění spalin I. a II. (TN01000007) - spoluřešitel a garant WP4

Interní grantové soutěže:

 • 2011 - 2013   FSI-S-11-7: Vybrané komponenty trigeneračních procesů - spoluřešitel
 • 2014 - 2016   FSI-S-14-2403: Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla - spoluřešitel
 • 2014 - 2014   FCH/FSI-J-14-2364: Kontaminace produktů spalování a zplyňování biomasy a odpadů organickými polutanty - spoluřešitel
 • 2017 - 2020   FSI-S-17-4531: Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál - spoluřešitel
 • 2020 - dosud  FSI-S-20-628: Energetické transformace pro udržitelnou energetiku - spoluřešitel

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

27

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

24

Citace ostatní (bez autocitací)

8