prof. RNDr.

Michal Kotoul

DrSc.

FSI, ÚMTMB OLMMM – vedoucí odboru

+420 54114 2889
kotoul@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1980, RNDr, Fakulta přírodovědecká UJEP Brno, obor Fyzika pevných látek
 • 1985, CSc., Ústav fyzikální metalurgie ČSAV Brno, obor Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
 • 1993, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2001, DrSc., VUT v Brně, obor Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • 2003, Prof., VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1979-1981, studijní pobyt, Ústav fyzikální metalurgie ČSAV Brno
 • 1981-1984, interní aspirant, Ústav fyzikální metalurgie ČSAV Brno
 • 1985-1990, sam. odb. pracovník, Ústav fyzikální metalurgie ČSAV Brno
 • 1990-1993, odb. asistent, Ústav mechaniky těles FSI VUT v Brně
 • 1993-2003, docent, Ústav mechaniky těles FSI VUT v Brně
 • 2003-dosud, profesor, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Zahájení externí pedagogické činnosti v r. 1981. Vedení přednášek, konzultací v 5 předmětech inženýrské i doktorské formy studia, včetně vedení diplomových prací
 • Zavedení 1 nového předmětu oboru Aplikovaná mechanika a dvou nových předmětů oboru Matematické inženýrství
 • Pravidelná účast v komisích pro obhajoby, zpracování oponentských posudků diplomových, doktorských a habilitačních prací
 • Expert MŠMT v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací
 • Vedení 8 doktorských prací, z toho 4 úspěšně obhájené
 • Autor studijních opor

Vědeckovýzkumná činnost

 • Lomová mechanika. Modely stínění a přemostění trhlin pomocí techniky spojitě rozložených dislokací a integrálních rovnic. Výpočet lomově-mechanických parametrů pro tělesa s trhlinami, šíření trhlin v nehomogenních prostředích
 • Mechanika poškození a mikromechanika heterogenních materiálů a kompozitů
 • Homogenizace kompozitních materiálů
 • Výsledky práce publikovány ve více než 100 příspěvcích v odborných časopisech a na konferencích

Akademické stáže v zahraničí

 • 1993-1994 University of Wales,stipendium od the Royal Society of London
 • 2005 University of Lund, hostující pedagog
 • 2006 University of Lund, hostující pedagog
 • 2007 University of Lund, hostující pedagog

Univerzitní aktivity

 • 2003-dosud, zástupce ředitele Ústavu mechaniky těles, mechatronïky a biomechaniky
 • 2006-31.1.2014, prorektor pro tvůrčí rozvoj

Mimouniverzitní aktivity

 • 2004-dosud, člen European Structural Integrity Society
 • 2006-dosud, člen redakční rady AES Technical Reviews
 • 2002-dosud, člen výboru IFToMM
 • 2003-2013, člen komise F1 FRVŠ
 • 2013-dosud, člen komise pro obhajoby disertací  v oboru Aplikovaná a teoretická mechanika k udělování vědeckého titulu "doktor věd"
 • 2013-dosud, člen Hlavního výboru České společnosti pro mechaniku
 • 2014-současnost, člen vědecké rady Ústavu fyziky materiálů AVČR
 • 2015 –současnost, člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky

Projekty

 • =======ŘEŠITEL======
 • GAČR 101/99/0829 Mikromechanika a nefenomenologické konstitutivní modely kompozitů s křehkou matricí v podmínkách nízkocyklového tlakového zatěžování, 1999-2001.
 • GAČR 101/02/0683 Chování trhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí, 2002-2004.
 • GAČR 101/05/0320 Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních heterogenních prostředích pomocí kombinace MKP a techniky spojitě rozložených dislokací, 2005-2007.
 • GAČR 106/06/0724 Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí, 2006-2008.
 • GAČR 101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvami, 2009-2012.

 • GAČR 4-11234S Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn na mechanické zatěžování
 • =====SPOLUPRÁCE NA DALŠÍCH PROJEKTECH======
 • Státní úkol III-4-2/2 Deformace intenzivně zatěžovaných těles, 1986-90.
 • Výzkumný záměr CEZ:J22/98:262100001 Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn, 1999-2004.
 • GAČR 101/94/1844 Počítačové modelování vybraných technologických operací a procesů na bázi mechaniky kontinua, 1994-96.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

211

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

219

Citace ostatní (bez autocitací)

65