prof. RNDr.

Jan Čermák

CSc.

FSI, ÚM OMA – vedoucí odboru

+420 54114 2535
cermak.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1981-09-01 - 1986-06-05

  Brno
  Studium oboru matematická analýza na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně

 • 1991-09-01 - 1996-03-21

  Brno
  Externí vědecká příprava na Matematickém ústavu AV ČR v Praze, obor matematická analýza.

Doplňující informace:

 • 5.6.1986: titul RNDr., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor matematická analýza 
 • 21.3.1996: hodnost CSc., Matematický ústav AV ČR, Praha, obor matematická analýza
 • 28.5.1999: titul  Doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor matematika

Přehled zaměstnání

 • 1986-09-01 - ...

  Brno
  Ústav matematiky FSI VUT v Brně, výzkumný pracovník, odborný asistent, docent

Doplňující informace:

 • 1986-1990, výzkumný pracovník, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • 1990-1999, odborný asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • 1999-dosud, docent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: Matematika I-III,  Matematická analýza III, Numerické metody, Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic
 • Magisterské studium, obor Matematické inženýrství:  Základy optimálního řízení
 • Doktorské studium: Matematické metody optimálního řízení
 • Vedení doktorských prací (7 vyškolených doktorandů), diplomových a bakalářských prací
 • 5 učebních textů pro předměty Matematika III, Matematická analýza III, Křivkový a plošný integrál, Základy optimálního řízení

Vědeckovýzkumná činnost

 • Diferenciální rovnice se zpožděním
 • Zlomkový kalkulus a diferenciální rovnice neceločíselných řádů
 • Diferenční a funkcionální rovnice
 • Dynamické rovnice na časových škálách
 • Výzkum je prováděn s podporou grantů GA ČR a dalších projektů

Univerzitní aktivity

 • 1993-1995, člen akademického senátu FSI VUT
 • 2004-dosud, člen oborové rady doktorského studia na FSI  VUT
 • 2000-2007, tajemník pro výuku Ústavu matematiky FSI VUT
 • 2007-dosud, vedoucí odboru matematické analýzy

Mimouniverzitní aktivity

 • 2010-dosud, členství v habilitačních komisích
 • 2014-dosud, členství v redakční radě mezinárodního odborného časopisu Studies of the University of Žilina (Mathematical series)
 • 2003-dosud, členství v organizačních a vědeckých výborech  mezinárodních konferencí (ICDEA, Equadiff, CDDEA)
 • 2003-dosud, oponentury habilitačních prací a recenze článků pro mezinárodní časopisy

 

Ocenění vědeckou komunitou

 • zvané přednášky s úhradou pobytových nákladů na zahraničních univerzitách, mezinárodních konferencích a  workshopech  (University of Pannonia, Veszprem, 2010, Univerzita Komenského, Bratislava, 2012, ICNDDE 2014, Side, WDDDE 2014, Veszprem)

 

Projekty

 • 1. Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení lineárních diferenciálních rovnic, grantový projekt Grantové agentury Akademie věd ČR č. A109902/1999, 1999-2001.
 • 2. Kvalitativní vlastnosti řešení diferenčních rovnic, grantový projekt Grantové agentury ČR č. 201/01/0079, 2001-2003.
 • 3. Limitní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic, grantový projekt Grantové agentury Akademie věd ČR č. IAA1163401, 2004-2006.
 • 4. Elektronické studijní opory pro výuku matematiky na FSI VUT v Brně, rozvojový projekt FRVŠ č. 512/2007.
 • 5. Oscilační a asymptotické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic, grantový projekt Grantové agentury ČR č. 201/08/0469, 2008-2010.
 • 6. Simulační modelování mechatronických systémů, vědeckovýzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. MSM 0021630518, 2005-20011.
 • 7.  Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace, grantový projekt Grantové agentury ČR č. P201/11/0768, 2011-2015.
 • 8. Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací, grantový projekt Grantové agentury ČR č. 17-03224S, 2017-2019.  

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

180

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

170

Citace ostatní (bez autocitací)

10

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • 2001-dosud, člen International Society of Difference Equations