Detail projektu

Ulice v urbanistické struktuře

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2001

O projektu

Projekt definoval vztah urbanistické struktury a dopravy, podrobně rozebral příčiny často neutěšeného obrazu a fungování ulice v dnešním městě, na základě teoreticky i prakticky podloženými východisek zdůvodnil potřebu rehabilitovat ulici jako specifické městské polyfunkční území - jeden z nejvýznačnější veřejných prostorů v každém městě. Jednoznačně vymezil ulice vůči dopravním komunikacím, načrtl základní uliční kategorie, zabýval se dopady, limitním zatížením i plošnými nároky dopravy a současně stanovil požadavky na naplnění ostatních funkcí ulice. Naznačil cesty možného zlepšení situace v ulicích jak účelnější a úspornější organizací vlastního uličního profilu, tak racionálnějším uspořádáním komunikační a uliční sítě a členěním území města do "environmentálních okrsků" i vhodnou aplikací ekonomických nástrojů. Hlavním kritériem nechť je celková urbanistická hodnota území, příjemné a fungující město. Obecná východiska doložil řadou referenčních studií zejména v podmínkách města Brna, které porovnal se situací v zahraničí. Vytvořil tak metodickou pomůcku pro navrhování ulic a ideový podklad pro úpravu ČSN 73 6110 - projektování místních komunikací. V tomto smyslu byla navázána spolupráce se zainteresovanými centrálními českými orgány a institucemi: Ministerstvem dopravy ČR, Ústavem územního plánování a Ústavem dopravního inženýrství i Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Výsledky byly průběžně konfrontovány na řadě domácích a mezinárodních prestižních konferencích (cca 40 prezentací), koncem každého roku byly v rámci úkolu uspořádány cíleně směřované odborné semináře, zaměřené nejen k bilanci ročních výsledků a k výměně názorů s domácími i zahraničními vědeckými pracovníky, ale i k osvětě a propagaci myšlenek kultivace ulic v širší odborné veřejnosti. Závěry jsou postupně publikovány v odborném tisku (zejména v časopisech Urbanismus a územní rozvoj, Silniční obzor, zatím vyšlo 7 článků), závěrečný sborník vyjde v knižní podobě během roku 2002.

Popis anglicky
The project defined relation between urban structure and transport and analyzed in detail reasons of problematic image and function of some street in contemporary city. It showed on basis of theoretical and practical resources the need of rehabilitation of a street as specific city polyfunctional space, one of the most important public spaces in every city. Uniquely it defined streets towards roads, outlined basic street categories and occupied itself with impacts, limits and spatial claims of the traffic together with request for filling other street functions. It suggested ways of possible improvement of street situation by effective and economical organization of the street profile, by more rational arrangement of communications and street network and by dividing city territory into environmental areas as well as by proper application of economical tools. Main criteria can be the complex urban value of the area and pleasant and functioning city. The project documented these general outlets with many reference studies especially in Brno and compared them with abroad experiences. So it created methodical instrument for street design and ideological base for adjustment of Czech norm ČSN 73 6110 - projecting of local communications. In this sense we established cooperation with involved central Czech bodies and institutions: Ministry of transport, Department of town regional planning, Department of traffic engineering and Directorate of reads and highways of Czech republic. Results were confronted continuously at many national and international conferences (c. 40 presentations). There were expert seminaries held every year in frame of the research focused not only to strike a balance of year outcomes an local and foreign experts opinion change but also to propagate ideas of street cultivation in wide expert society. Conclusions were gradually published at expert press (especially in Urbanism and urban development, Road horizon, seven articles up today) and final symposium will be published during 2002.

Klíčová slova
urbanistická struktura, environmentální okrsek, uliční síť, dopravní komunikace, městská třída, ulice, obslužná ulice, obchodní ulice, obytná ulice, funkce ulice, únosnost uličního profilu, urbánní hodnota uličního profilu, mezní hodnota dopravního zatížení území.

Klíčová slova anglicky
urban structure, environmental precinct, street pattern, traffic street, avenue, street, service road, shopping street, residential street, capacity of street profile, urban value of street profile, limit of area's traffic load

Označení

GA103/99/1596

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.1980 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (1999-01-01 - 2001-12-31)

Výsledky

KOPÁČIK, G.; LHOTÁKOVÁ, Z. Ulice v urbanistické struktuře - Inženýrské sítě v uličním prostoru. grantový projekt GAČR. Brno: MŠMT, 2001. ISBN: 1111.
Detail

Odkaz