Detail projektu

Analýza vlastností vláknových kompozitů při namáhání vysokými teplotami, vlhkostí a mechanicky

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

O projektu

Základním cílem řešení projektu byl výzkum vlastností, možností a dosažitelných parametrů vláknových kompozitů, určených pro použití ve stavebnictví jako konstrukční materiály jak s částečnou nosnou funkcí tak i jako materiály nenosných konstrukcí v podmínkách zvýšených a vysokých teplot, zvýšených vlhkostí a mechanického namáhání. K tomu byly nejprve stanoveny základní mechanické, termické a hygrické parametry vybraných vláknových kompozitních materiálů v závislosti na teplotě, vlhkosti a mechanickém namáhání a provedeno studium změn jejich struktury a složení za účelem charakterizace jejich určujících fyzikálně chemických, mechanických, tepelně-technických a požárně-technických užitných vlastností. Na základě těchto zjištění bylo definováno chování a proces porušení vlivem vlhkosti, teploty a mechanického namáhání s přihlédnutím k užité matrici a vláknové výztuži. Výsledkem byl návrh efektivních typů sledovaných kompozitních materiálů, vyznačujících se zvýšenou odolností vůči působení vlhkosti, zvýšené teploty a mechanického namáhání. Pro tyto materiály byla pak navržena doporučení pro jejich aplikace ve stavebnictví a aplikace v dalších technických oborech v daných specifických podmínkách. Všechny cíle projektu byly úspěšně splněny a časový plán řešení byl dodržen. Většina konkrétních výsledků projektu byla publikována jak v České republice, tak i na mezinárodním poli. Publikační výstupy za celé období řešení projektu zahrnují celkem 31 publikací.

Popis anglicky
The main aim of the project was the investigation of properties, possibilities and attainable parameters of fiber composites designated for the application in building industry as structural materials both with partial load bearing function and as materials for cladding structures and linings in the conditions of elevated and high temperatures, high moistures and mechanical load. The following main tasks were solved. Basic mechanical, thermal and hygric parameters of threshold level and newly designed fiber composites were determined in dependence on temperature, moisture and mechanical load, the changes of their structure and composition to characterize their principal physical-chemical, mechanical, thermal-engineering and fire-safety related use properties were studied. The behavior and the failure process due to the effects of elevated and high temperatures, high moistures and mechanical load were analyzed, taking into account the applied matrix and fiber reinforcement. New effective types of fiber composite materials, possessing a good resistance against the effects of elevated and high temperatures, high moistures and mechanical load were designed in this way. Recommendations for the practical application of the studied types of composite materials in building industry and for their technical application at elevated temperatures were formulated. All objectives of the project were fulfilled and the time schedule was exactly met. The most of results of the project were published both in Czech Republic and on international level. Together 31 publications were published during the whole time of project duration.

Klíčová slova
kompozit, vlákno, cement, teplota, pevnost

Klíčová slova anglicky
composite, fibre, cement, temperature, strength

Označení

GA103/00/0021

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2000-01-01 - 2002-12-31)

Výsledky

ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. The variation of hygrothermal properties of fibre reinforced cement composites due to thermal load. In Concrete and Concrete Structures. Žilina: 2002. p. 17 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

KERŠNER, Z., SCHMID, P., MATESOVÁ, D. Lomové vlastnosti C-vláknových kompozitů po namáhání vysokými teplotami. Inžinierske stavby, 2003, roč. 51, č. 1, s. 9 ( s.)ISSN: 1335-0846.
Detail

Thermal load induced changes of hygric and thermal properties of glass fiber reinforced cement composites. Communications, 2002, vol. 3, no. 3, p. 41 ( p.)ISSN: 1335-4205.
Detail