Detail projektu

Stanovení nejistot u vybraných hydraulických úloh

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Při řešení hydraulických úloh je třeba se vypořádat se škálou nejistot plynoucích zejména z omezené přesnosti měřidel a způsobů měření, matematických operací, nedostatku znalostí a výstižnosti popisu děje a z chybějících podkladů pro určení vstupních parametrů. Cílem projektu je identifikace a kvantifikace nejistot v případech: Tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem. Proudění v inundačních územích se zaměřením na kaskádové porušení hrází. Zpětná eroze předdefinované privilegované průsakové cesty v zeminách.

Označení

FAST-J-20-6315

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

GJUNSBURGS, B.; PAŘÍLKOVÁ, J. Unsteady Flow and River Bed Stratification Mutual Impact on Scour at the Abutments. International Journal for Engineering Modelling, 2020, vol. 33, no. 1-2, p. 49-57. ISSN: 1849-8671.
Detail

ŘÍHA, J.; KOTAŠKA, S.; PETRULA, L. Dam Break Modeling in a Cascade of Small EarthenDams: Case Study of the Cizina River in the Czech Republic. Water, 2020, vol. 12, no. 8, p. 1-21. ISSN: 2073-4441.
Detail

HALA, M.; PETRULA, L.; ALHASAN, Z. Comparison of Hydraulic Conductivity Values Obtained from Empirical Formulae and Laboratory Experiments. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, vol. 68, no. 4, p. 669-678. ISSN: 1211-8516.
Detail

BREDY, S.; JANDORA, J. Numerical Modelling of a Diaphragm wall Process in Karolinka Dam. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 2019, vol. 48, no. 7/2019, p. 93-109. ISSN: 2307-4531.
Detail

BREDY, S.; JANDORA, J. Effect of Dam Height on The Stability of Earth Dam (Case Study: Karolinka Dam). Journal of engineering (University of Baghdad), 2020, vol. 26, no. 3/2020, p. 117-126. ISSN: 2520-3339.
Detail

ZACHOVAL, Z. Návrh sedimentační nádrže stavby Nádrž Stěbořice, stavba č. 5581. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT, 2021. s. 1-73.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š. Použití tří metod měření průtoku pro pokrytí rozsahu průtoku tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 506-511. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

KOTAŠKA, S. Softwary pro simulace porušení sypných hrází v důsledku vnitřní eroze. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 487-493. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

KOTAŠKA, S. Citlivostní analýza vlivu prostorové diskretizace a parametrů turbulentního modelu při 2D numerickém modelování proudění vody. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 494-499. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

PETRULA, L. Stanovení rychlosti eroze a erodibility průsakové cesty v píscích. Juniorstav 2021 - 23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí: Sborník příspěvků. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 481-486. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š.; KOTAŠKA, S.; PETRULA, L.; JANDORA, J.; ZACHOVAL, Z. Stanovení nejistot u vybraných hydraulických úloh. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2021. s. 0-61.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š. Identifikace a kvantifikace nejistot při měření a vyhodnocení součinitele průtoku tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. s. 512-517. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail