Detail projektu

Proudění s úplavy v protékaných konstrukcích

Období řešení: 01.03.2018 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Úplav v oblasti mechaniky tekutin označuje prostor se zpětným prouděním a sníženou rychlostí proudu. Úplav zmenšuje hydraulicky účinnou plochu průtočného průřezu, způsobuje ztráty mechanické energie, generuje tlakové a rychlostní pulzace, může být příčinou vzniku kavitace atd. V některých případech jsou úplavy provozně přínosné (separace látek, disipátory energie) a v některých nežádoucí (bezpečnostní, výpustné, odběrné objekty). Znalost charakteristik úplavů je klíčová pro návrh nových a rekonstrukci stávajících konstrukcí.

Popis anglicky
Wake in the area of fluid mechanics means a region with recirculating flow and with reduced velocity. Wakes reduces the hydraulically effective area of the cross section, causing losses of energy, generates pressure pulsations and velocity fluctuations, can cause cavitation etc. In some cases, wakes are operationally beneficial (separation of substances, energy dissipators) and in some cases undesirable (spillways, bottom outlets, intakes). Knowing the characteristics of the wakes is crucial for designing new and for reconstruction of existing structures.

Klíčová slova
úplav, proudění

Označení

FAST-S-18-5084

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Kammermayer Jan, Ing. - spoluřešitel
Major Jakub, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

ÚVS-Laboratoř vodohosp.výzkumu
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)
Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Výsledky

KAMMERMAYER, J.; ZUBÍK, P.; ZACHOVAL, Z. Měření pohybu částic při jejich usazování metodou PIV a jejich vyhodnocení v programovacím jazyku python. In 32nd SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 37-44. ISBN: 978-80-87117-17-0.
Detail

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; MAJOR, J. Korunový úplav na pravoúhlém přelivu se širokou korunou s přítokovou šachtou. In 32nd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 94-99. ISBN: 978-80-87117-17-0.
Detail

ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J. Charakteristika proudu při přepadu přes přeliv se širokou korunou s přítokovou šachtou. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2018. s. 1-31.
Detail

MAJOR, J. Numerický model přepadu přes přeliv se širokou korunou s přítokovou šachtou. In Juniorstav 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 429-434. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

MAJOR, J.; ORFÁNUS, M.; ZACHOVAL, Z. Flow over broad-crested weir with inflow by approach shaft – numerical model. Stavební obzor, 2021, vol. 30, no. 1, p. 260-267. ISSN: 1210-4027.
Detail

ZACHOVAL, Z.; ZMÍTKO, J.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŽOUŽELA, M. Charakteristika rychlostního pole v úzkém žlabu před tenkostěnným přelivem s pravoúhlým výřezem na plnou šířku žlabu. In 33rd Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, 2019. s. 27-36. ISBN: 978-80-87117-18-7.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š. Tenkostěnný přeliv s 2.67° trojúhelníkovým výřezem. JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 601-606. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

ZACHOVAL, Z.; ZMÍTKO, J.; POSPÍŠILÍK, Š. Přepad přes úzký tenkostěnný pravoúhlý přeliv bez bočního zúžení. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2019. s. 1-21.
Detail

UHMANNOVÁ, H.; HARBULÁKOVÁ, V.; CETKOVSKÁ, L. The design of the technical flood protection measures on Svitava River, Czech Republic. In 12th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for PhD. Students and Young Scientists. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Kosice, Slovakia: IOP Publishing, 2020. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŽOUŽELA, M.; BOHÁČ, D.: Model Juřinka; Návrh a fyzikální modelový výzkum měrného žlabu určeného pro stanovení minimálních zůstatkových průtoků v profilu jezu Juřinka I na řece Bečvě v říčním km 59,7. Budova F1. URL: http://www.fce.vutbr.cz/vst/lvv/index.html. (prototyp)
Detail