Detail projektu

Laboratoř řízení podnikových procesů

Období řešení: 01.08.2017 — 29.02.2020

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy

- plně financující (2017-09-27 - 2020-02-29)

O projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace laboratoří určených pro praktickou výuku studijních programů zohledňujících potřeby trhu práce. Vzniknou nově vybavené laboratoře, které budou vybaveny zařízením simulujícím "inteligentní továrnu" pro řízení podnikových procesů. To umožní studentům vysokých škol získat potřebné dovednosti z reálné výroby a přispěje tak ke zvýšení kvalifikace studentů studijních programů zaměřených na trh práce a tím k jejich lepší uplatnitelnosti.

Popis anglicky
The main objective of the project is the modernization of laboratories intended for the practical teaching of study programs taking into account the needs of the labor market. Newly equipped laboratories will be set up that will be equipped with equipment simulating an "intelligent factory" for business process management. This will enable university students to acquire the necessary skills from real production and thus contribute to increasing the qualifications of students of study programs focused on the labor market and thus to their better applicability.

Klíčová slova
Průmysl 4.0., inteligentní továrna, podnikové procesy, manažerské hry, manažerské dovednosti, hodnotový řetězec, digitalizace

Klíčová slova anglicky
Industry 4.0., smart factory, business processes, managerial game, managerial skills, value chain, digitisation

Označení

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002541

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (19.08.2016 - nezadáno)
Ústav managementu
- odpovědné pracoviště (29.08.2016 - nezadáno)