Project detail

Laboratory of Business Process Management

Duration: 01.08.2017 — 29.02.2020

Funding resources

Evropská unie - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy

- whole funder (2017-09-27 - 2020-02-29)

On the project

Hlavním cílem projektu je modernizace laboratoří určených pro praktickou výuku studijních programů zohledňujících potřeby trhu práce. Vzniknou nově vybavené laboratoře, které budou vybaveny zařízením simulujícím "inteligentní továrnu" pro řízení podnikových procesů. To umožní studentům vysokých škol získat potřebné dovednosti z reálné výroby a přispěje tak ke zvýšení kvalifikace studentů studijních programů zaměřených na trh práce a tím k jejich lepší uplatnitelnosti.

Description in English
The main objective of the project is the modernization of laboratories intended for the practical teaching of study programs taking into account the needs of the labor market. Newly equipped laboratories will be set up that will be equipped with equipment simulating an "intelligent factory" for business process management. This will enable university students to acquire the necessary skills from real production and thus contribute to increasing the qualifications of students of study programs focused on the labor market and thus to their better applicability.

Keywords
Průmysl 4.0., inteligentní továrna, podnikové procesy, manažerské hry, manažerské dovednosti, hodnotový řetězec, digitalizace

Key words in English
Industry 4.0., smart factory, business processes, managerial game, managerial skills, value chain, digitisation

Mark

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002541

Default language

Czech

People responsible

Bartošek Vladimír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA - fellow researcher
Kříž Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kubek Ján, Ing. - fellow researcher
Zámečník Jiří, Ing. - fellow researcher
Videcká Zdeňka, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Business and Management
- (2016-08-19 - not assigned)
Institute of Management
- (2016-08-29 - not assigned)