Detail projektu

Charakteristika zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Mezi základní kritéria při návrhu nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou patří mezní míra zatopení a průběh součinitele zatopení. Současná norma ISO 3846 (2008) mezní míru zatopení pro pravoúhlé přelivy se širokou korunou nespecifikuje a odborná literatura o ní a o součiniteli zatopení dává nejednotná funkční vyjádření a značně rozdílné hodnoty lišící se až o 27 %. Projekt si klade za cíl odvodit novou závislost pro součinitel zatopení a na základě vlastních a nezávislých měření ověřit její platnost.

Popis anglicky
The basic criteria for design of low rectangular broad-crested weirs include the modular limit and the submergence coefficient. The current standard ISO 3846 (2008) modular limit for rectangular broad-crested weirs not specify and the literature on the submergence coefficient gives inconsistent functional expressions with different values differing by up to 27%. The project aims to derive a new dependency for modular limit and submergence coefficient on by its own measurements and by the independent measurements verify its validity.

Klíčová slova
Pravoúhlý přeliv se širokou korunou, mezní míra zatopení, součinitel zatopení

Klíčová slova anglicky
Rectangular broad-crested weir, modular limit, submergence coefficient

Označení

FAST-S-14-2203

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodních staveb
- odpovědné pracoviště (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L. Flow structure in front of the broad-crested weir. In Experimental Fluid Mechanics 2014. EPJ Web of Conferences. first. Český Krumlov: EDP Sciences, 2014. p. 753-756. ISSN: 2100-014X.
Detail

ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J.; JANDORA, J. Submergence coefficient of full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, vol. 67, no. 4, p. 329-338. ISSN: 1338-4333.
Detail

ZACHOVAL, Z. Přelivy se širokou korunou pravoúhlého příčného průřezu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-187.
Detail

ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L. Charakteristika zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2014. s. 0-34.
Detail