Detail projektu

Tvorba znaleckého standardu č. X

Období řešení: 09.03.2011 — 10.01.2012

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2011-03-09 - 2012-01-10)

O projektu

Projekt stanovení výše nájmu náhradního vozidla do 3,5t vznikl na základě nutnosti řešit soudní spory o výši nájemného náhradních vozidel. Řešitelský tým se zabýval komplexním průzkumem celorepublikového trhu, který poskytuje náhradní vozidla v případě nehody, ale také komerčními půjčovnami automobilů se zaměřením na všechny kategorie vozidel a půjčovné. Řešitelský tým se dále zabýval a zkoumal veškeré náklady související s provozem náhradních vozidel a to jak z pohledu technicko-provozního, tak z pohledu ekonomicko-provozního. Vysoká obtížnost zpracovaného projektu spočívá především v dostupnosti a analýze získaných informací, především souvisejících se samotným provozem. Na základě získaných podkladů byla vytvořena jedinečná metodika zpracování a vyhodnocení vstupních dat. Zpracovatelé analyzovali velké množství vstupních dat a na jejich základě postavili komplexní metodiku, konstrukci výpočetních vzorců a pojmosloví pro stanovení výše nájmu náhradního vozidla. V návaznosti na této metodice vznikl nový Znalecký standard č X. – stanovení výše nájmu náhradního vozidla.

Popis anglicky
The project determining the amount of rent a replacement vehicle up to 3.5t was based on the need to address litigation about the rent of replacement vehicles . The research team engaged in a comprehensive survey of the national market , providing a replacement vehicle in the event of an accident , but also commercial car rental companies focused on all categories of vehicles and rental. The research team also looked into and examined all the costs associated with the service of replacement vehicles , both in terms of technical-operation and from the point of view of economic -operational . High difficulty developed project lies in the availability and analysis of this information , particularly related to the actual operation . Based on the obtained data , creating a unique methodology for processing and evaluation of the input data. Processors analyze large amounts of input data and built on the basis of a comprehensive methodology , design calculation formulas and terminology for determining the amount of rent a replacement vehicle. Building on this methodology , a new expert standard X. No - determining the amount of rent a replacement vehicle.

Klíčová slova
náhradní vozidlo, průzkum, analýza dat, metodika, výpočetní vzorce

Klíčová slova anglicky
replacement vehicle, research, data analysis, methodology, calculation formulas

Označení

ZSX

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (09.03.2011 - 10.01.2012)
Česká pojišťovna, a.s.
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)

Výsledky

KUŘE, A.; ZEMAN, P. Znalecký standard č. X – stanovení výše nájmu náhradního vozidla. In Sborník anotací. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 0-12. ISBN: 978-80-214-4485-0.
Detail

LIBERTÍN, J.; KUŘE, A.; ZEMAN, P. Znalecký standard č. X/2012 - Stanovení ceny nájmu náhradního vozidla. CERM, 2013. s. 1-2.
Detail

LIBERTÍN, J.; KUŘE, A.; ZEMAN, P. Znalecký standard č. X/2012 - Stanovení ceny nájmu náhradního vozidla. Znalecký standard č. X/2012 - Stanovení ceny nájmu náhradního vozidla. 1. CERM, 2013. ISBN: 978-80-7204-816-8.
Detail

KUŘE, A.; ZEMAN, P.; LIBERTÍN, J. Znalecký standard č. X – stanovení výše nájmu náhradního vozidla. In Sborník anotací. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 154-169. ISBN: 978-80-214-4412-6.
Detail