Detail projektu

Technická analýza jízdní dynamiky traktoru versus pohyb motocyklu

Období řešení: 26.03.2012 — 31.10.2012

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2012-03-26 - 2012-10-31)

O projektu

Úkolem projektu bylo technické posouzení reálné silniční dopravní nehody motocyklu Honda s traktorem New Holland s připojeným pracovním strojem Pottinger na pozemní komunikaci mimo obec, avšak krátce po výjezdu z obce. Na základě vyhodnocených stop na předmětných vozidlech a vozovce byla provedena nejprve vzájemná korespondence poškození motocyklu a traktoru a následně dovozena vzájemná technicky přijatelná poloha motocyklu s traktorem v okamžiku střetu a místo střetu. Střet předmětných vozidel a jejich následný pohyb do konečných poloh byl řešen pomocí dopředného kinetického výpočtu s podporou počítačového programu Virtual CRASH verze 2.2. Na řešení vlastního střetu navazuje řešení pohybu vozidel před střetem pomocí zpětného kinematického výpočtu rovněž s podporou programu Virtual CRASH. Závěrem byly stanoveny možnosti odvrácení střetu jednotlivými účastníky předmětné dopravní nehody.

Popis anglicky
The project was a technical assessment of the real road traffic accidents motorcycle Honda New Holland tractor with an attached machine Pottinger working on the road out of town, but shortly after leaving the village. On the basis of evaluated stop the vehicle and the road in question was first made mutual correspondence damage to the motorcycle and tractor and subsequently inferred mutual technically acceptable position motorcycle tractor at the time and place of conflict of conflict. Conflict of vehicle in question and their subsequent move into the final position was solved using the forward kinetic calculation with the support of a computer program Virtual CRASH version 2.2 The solution builds custom solutions to conflicts movement of vehicles from collision using a reverse kinematic calculation also with the support of Virtual CRASH. In conclusion, the possibility of averting conflict determined by the participants in question in an accident.

Klíčová slova
traktor, motocykl, dopravní nehoda

Klíčová slova anglicky
tractor, motorcycle, traffic accident

Označení

C1421

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (26.03.2012 - 31.10.2012)
Okresní soud Kroměříž odd. 12 C
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)

Výsledky

PANÁČEK, V. Technická analýza jízdní dynamiky traktoru versus pohyb motocyklu (čj. 4017). 2012. s. 1-2.
Detail

PANÁČEK, V. Technická analýza jízdní dynamiky traktoru versus pohyb motocyklu (čj. 4017). 2012. s. 1-36.
Detail