Detail projektu

Transport dnových splavenin přes přeliv pravoúhlého průřezu se širokou korunou

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Při návrhu měrných přelivů pravoúhlého průřezu se širokou korunou a s pevným (nejčastěji betonovým) přívodním korytem, je třeba navrhnout výšku přelivu nad horním dnem tak, aby dnové splaveniny, které nenasycený proud transportuje, nezanášely prostor před přelivem a tak neovlivňovaly přesnost stanovení průtoku (součinitel průtoku se mění s relativní výškou přelivu). V současné době nebyla kritéria pro návrh relativní výšky přelivu ve vazbě na velikost transportovaných splavenin stanovena, což si klade za cíl předkládaný projekt.

Popis anglicky
When designing a rectangular broad-crested weir with usually concrete upstream bed, it is necessary to design a weir height above the upstream bed so that the bottom sediments, do not affect the accuracy of flow (flow coefficient varies with the relative height of the weir). There are currently no design criteria for relative height of the weir in relation to the grain size.

Klíčová slova
přeliv se širokou korunou, dnové splaveniny

Klíčová slova anglicky
rectangular broad crested weir, bed load

Označení

FAST-S-13-2010

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodních staveb
- odpovědné pracoviště (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Výsledky

VRUBEL, J.; ZUBÍK, P. Měření rychlostního gradientu v blízkosti dna otevřeného kanálu metodou PIV. In 27th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2013. s. 92-97. ISBN: 978-80-87117-10-1.
Detail

ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L. Transport dnových splavenin přes přeliv pravoúhlého průřezu se širokou korunou. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2014. s. 1-41.
Detail

ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L. Flow structure in front of the broad-crested weir. In Experimental Fluid Mechanics 2014. EPJ Web of Conferences. first. Český Krumlov: EDP Sciences, 2014. p. 753-756. ISSN: 2100-014X.
Detail

ZACHOVAL, Z. Splaveniny ve vodních tocích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-155.
Detail

ROUŠAR, L.; ZACHOVAL, Z.; JULIEN, P. Incipient motion of coarse uniform gravel. JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH, 2016, vol. 54, no. 6, p. 615-630. ISSN: 0022-1686.
Detail

ZACHOVAL, Z. Přelivy se širokou korunou pravoúhlého příčného průřezu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-187.
Detail

KALIVODOVÁ, M.; KOHÚT L.; BRABCOVÁ, B.; JURAJDA, P.; HÁJEK, O.; KOMPRDOVÁ, K.; ŠTIKOVÁ, K.; FILIPPOV, P.; VESELÝ, D.; ZACHOVAL, Z.; BARBEC, K. Ekologické aspekty samovolné obnovy fluviálních procesů na řece Bečvě. Říční krajina 10. 2014. ISBN: 978-80-260-7099-3.
Detail