Detail projektu

Nové funkční využití průmyslových areálů v Ostravě

Období řešení: 20.10.2000 — 30.06.2001

Zdroje financování

- Socrates - Erasmus
- plně financující (2000-10-20 - 2001-06-30)

O projektu

Ostrava je městem těžkého průmyslu, kde vyrostly budovy a areály, které významně ovlivnily městskou strukturu. Konec výroby s sebou přinesl otázku, co bude s těmito areály dál? Architektura těchto budov i jejich technologické vybavení jsou důležitým svědectvím své doby. Často jsou však tyto areály znečištěné. Přizpůsobení novým funkcím a nové využití průmyslových areálů a budov má celosvětový význam a je jednou z nejdůležitějších potřeb bývalých průmyslových center v Evropě. Prostor Ostravy, který se rozvinul v jedno z center těžby uhlí a těžkého průmyslu v Evropě, slouží jako vynikající příklad.

Popis anglicky
Ostrava is a town with heavy industry, which gave rise buildings and premises that are of a considerable proportion in the town structure. The termination of production has brought a question - what to do with these premises? Both the architecture of the buildings and the technological equipment are outstanding documents of their era. However, very often, these areas are afflicted by contamination. Adaptive re-use of industrial premises and buildings is an international interest and is one of the most important needs in the former industrial centres all over Europe. The area in the town of Ostrava, which developed into one of the centres of coal mining, and heavy industry in Europe, serves as an excellent example.

Klíčová slova
Doly a továrny v Ostravě, ekologicky zdevastovaná krajina, specifická funkce msta, továrna - svědek historie výroby, těžba uhlí a těžký průmysl, nové funkční využití Ostravy

Klíčová slova anglicky
Mines and factories in Ostrava, Ecologically devastated landscape, Specific function of the city, Factory - witness of production history, Coal mining and heavy industry, New functions for Ostrava

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování IV.
- příjemce (20.10.2000 - nezadáno)

Výsledky

ZEMÁNKOVÁ, H.: New functions for industrial areas in Ostrava - IP ERASMUS. Ostrava (01.07.2001)
Detail