Detail projektu

Projekt optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla

Období řešení: 01.06.2004 — 31.12.2008

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - POKROK (Národní program výzkumu a vývoje)

- plně financující (2005-06-01 - nezadáno)

O projektu

Cílem projektu je vytvořit soubor obecně použitelných a dostupných nástrojů optimalizace stavby pro subjekty vstupující do projektu stavebního díla od návrhu, přes realizaci a provoz až po likvidaci stavebního díla. V průběhu životního cyklu stavby se s různou intenzitou do projektu zapojují architekt, investor, zhotovitel a především uživatel, přitom uživatel může být investorem. Informace, které potřebují k výkonu činnosti v jednotlivých fázích projektu by měly být vzájemně kompatibilní tak, aby bylo možné sledovat systematicky a průběžně stavbu po technické i ekonomické stránce a aby bylo možné kvalitně a smysluplně údaje vyhodnocovat. Taková provázanost dnes neexistuje zejména z důvodů různého pohledu na členění stavby v různých fázích projektu, neboť v každé fázi má jiné potřeby struktury informací architekt, jiné investor, zhotovitel a zpravidla úplně jinak si představuje členění stavby uživatel při zadávání a konečně při provozu díla. Přitom provoz stavby po technické i ekonomické stránce by měl být provázán na vymezení požadovaných funkcí ve fázi zadávání, navrhování a plánování stavby. Ukazuje se potřeba vytvoření strukturovaného systému utříděných informací, který umožní sledovat stavbu ve všech fázích životního cyklu tak, že informace budou mezi fázemi snadno propojitelné. Systém bude vycházet primárně z požadavků uživatele na informace ve fázi návrhu a provozu stavby tak, aby bylo možné vytvořit „životopis stavby“ po technické i ekonomické stránce. Ze získávaných informací zaznamenávaných do „životopisu stavby“ bude možné vyhodnocovat dobu potřebné opravy, modernizace, rekonstrukce stavby ve vazbě na užitné vlastnosti, kvalitu a životnost stejně tak, jako pořizovací cenu stavby, cenu oprav, údržby, rekonstrukce. Získané údaje poslouží ke stanovení ukazatelů efektivnosti prováděných prací v průběhu díla a konečně k optimalizaci technicko ekonomických parametrů díla.

Popis česky
The main aim of the project is to create the set of generally usable and available tools for the optimization of the building construction for the subjects entering the project of the building construction including the proposal, the realization, running and the downfall of the project. In the course of the building construction lifetime the project is with the various intensity entered by an architect, contractor, supplier and mainly by the user, when the user can be of course in the position of the contractor. Information that are needed for the activities in the particular phases of the project should be mutually compactable to make possible to systematically and continually monitor the building construction from the technical and economical aspect and to make possible to interpret achieved dates meaningfully and superiorly. High cited cohesion does not exist now mainly for the various views on the building construction classification in the various phases of the project, because in each of phases of the project each participant of the project (the architect, the contractor, the supplier and the user) needs the specific structure of information and of course the specific building construction classification. Withal the building construction running from the technical and the economical aspect should get out of the determination of particular functions defined in the phase of the proposal and the planning of the project. There arises the need to create the structured system of sorted information that will allow monitor the building construction during each phase of the lifetime of the project in the way that information will be between particular phases of the project easily connectable. The system will primarily get out of the user’s requirement for the information in the phase of the proposal and the running of the building construction to make possible to create “the curriculum vitae of the building construction” from the technical and the economical aspect. From obtained information recorded to “the curriculum vitae of the building construction” will be possible to interpret the time of the needed repair, modernisation and reconstruction of the building construction in the connection with the serviceability, quality, and the lifetime in the same way, as the purchase price, cost for the repairs, maintenance and reconstruction. Achieved dates will serve for the assignment of efficiency indexes of the performed works done during the lifetime of the construction and finally for the optimization of the technical and the economical characteristics of the building construction.

Klíčová slova
Životní cyklus stavebního díla. Architekt. Uživatel. Investor. Zhotovitel. Systém utříděných informací. Fáze projektu stavebního díla. Životopis stavby. Kvalita. Užitné vlastnosti. Cena. Životnost stavby technická. Životnost stavby ekonomická. Optimalizace technicko ekonomických parametrů. Funkční díly stavby.

Klíčová slova česky
Lifetime of the building construction. Architect. User. Contractor. Supplier. The system of sorted information. The phase of the building construction’s project. The curriculum vitae of the building construction. The quality. Serviceability. Price. The technical lifetime of the construction. The economical lifetime of the construction. The optimization of the technical and the economical characteristics. Functional parts of the building construction.

Označení

1H-PK/15

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- příjemce (01.06.2005 - nezadáno)

Výsledky

Nový, M. Cenová statistika ve stavebnictví. In Sborník Ceny ve stavebnictví. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 103-109. ISBN: 80-214-2946-1.
Detail

TICHÁ, A. Cena a životní cyklus stavebního díla. In Sborník ze semináře s mezinárodní účastí Ceny ve stavebnictví. Brno: ÚSEŘ FAST VUT, 2005. s. 98-102. ISBN: 80-214-2946-1.
Detail

TICHÁ, A.; AIGEL, P.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M. Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla. CERM. CERM. Brno: Akademické nakl.CERM, 2008. 196 s. ISBN: 978-80-7204-599-0.
Detail

NOVÝ, M. Lze svépomocnou výstavbou rodinného domu ušetřit?. In Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí Management stavebnictví 2008. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008. s. 77-81. ISBN: 978-80-7204-580-8.
Detail

TICHÁ, A. Education and research in organization, technology and management in Civil Engineering. In Organization, technology and management in construction. Zadar, Chorvatsko: Croatian Association for Organization in Construction Hravatska udruga za organizaciju gradenja, 2006. p. 67-67. ISBN: 953-96245-6-8.
Detail

AIGEL, P. Systém pro sledování technicko-ekonomických charakteristik. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 12-17. ISBN: 80-214-3189-X.
Detail

CHOVANCOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem v rámci životní cyklus stavebního díla. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 51-55. ISBN: 80-214-3189-X.
Detail

KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L. Náklady životního cyklu budov. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 85-90. ISBN: 80-214-3189-X.
Detail

NOVÝ, M.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M. Životní cyklus stavby v projektovém řízení. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 118-124. ISBN: 80-214-3189-X.
Detail

TICHÁ, A. Cenová charakteristika stavebního díla. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 149-155. ISBN: 80-214-3189-X.
Detail

AIGEL, P. Technicko-ekonomický systém pro správu a údržbu budovy. In mezinárodní Batova doktorandská konference. Zlín: UTB Zlín, 2006. s. 1-5. ISBN: 80-7318-384-6.
Detail

ŠANCOVÁ, L.; AIGEL, P. Zdravotní knížka budovy. In Juniorstav 2006. Díl7.: Ekonomika a řízení stavebnictví. Brno: VUT FAST Brno, 2006. s. 23-26. ISBN: 80-214-3113-X.
Detail

MARKOVÁ, L.; PROCHÁZKA, P. Změnové řízení v etapě realizace stavebního díla. In Cena, životnost a ekononickáefektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekononiky a řízení. Brno: VUT v Brně,FAST, 2007. s. 49-52. ISBN: 978-80-214-3403-5.
Detail

TICHÁ, A. Cena stavebního díla jako technickoekonomická kategorie. In Cena,životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekonomika a řízení. Brno: VUT v Brně,FAST, 2007. s. 100-104. ISBN: 978-80-214-3403-5.
Detail

TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; ŠANCOVÁ, L.; AIGEL, P. Životnost funkčních dílů budovy. In Cena , životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: VUT v Brně,FAST, 2007. s. 105-111. ISBN: 978-80-214-3403-5.
Detail

AIGEL, P., HANÁK, T., NOVÝ, M., HROMÁDKA, V., KORYTÁROVÁ, J., WALDHANS, M., NOVÁKOVÁ, J., MARKOVÁ, L., TICHÁ, A.: Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno, Kongresové centrum (26.04.2006)
Detail

HANÁK, T., VÍTKOVÁ, E., WALDHANS, M., NOVÁKOVÁ, J., PUCHÝŘ, B., HROMÁDKA, V., KORYTÁROVÁ, J., TICHÁ, A., MARKOVÁ, L.: Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Brno,Kongresové centrum (18.04.2007)
Detail

KASALOVÁ, I., AIGEL, P., HANÁK, T., WALDHANS, M., NOVÁKOVÁ, J., HROMÁDKA, V., NOVÝ, M., MARKOVÁ, L., TICHÁ, A.: Management stavebnictví 2008. Brno (23.04.2008)
Detail