Detail projektu

Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích

Období řešení: 01.01.2003 — 31.12.2005

O projektu

Hlavním úkolem projektu je určení vlastností modifikované sádry a analýza možností jejího použití v obvodových pláštích stavebních konstrukcí. Při realizaci tohoto úkolu budou nejprve stanoveny materiálové charakteristiky zatvrdlé sádry bez modifikací, vyrobené z energosádrovce. Poté budou provedeny úpravy základních technologií přípravy modifikované sádry se zaměřením na hydrofobizaci a zlepšení mechanických a tepelně technických vlastností. U těchto modifikovaných typů budou stanoveny nejprve mechanické a lomově-mechanické vlastnosti a na jejich základě bude provedena analýza možností jejich využití ve formě prvků nosné konstrukce. Poté budou u typů splňujících mechanická kritéria stanoveny tepelné a vlhkostní vlastnosti v potřebném rozsahu teplot a vlhkostí a provedena jejich charakterizace na základě studia porozity, mikrostruktury a účinnosti hydrofobizace. V další fázi řešení bude provedena počítačová optimalizace vybraných typů obvodových plášťů na bázi modifikované sádry z hlediska teplotně-vlhkostních poměrů a následně bude provedeno ověření tepelně-vlhkostní funkce takto optimalizovaných obvodových plášťů v kritickém experimentu v podmínkách diferenčního klimatu. Na závěr budou formulována doporučení pro navrhování obvodových plášťů na bázi modifikované sádry.

Popis anglicky
The global aim of the project is the determination of properties of modified gypsum and analysis of its applicability in envelope parts of building structures. For the realization of this aim, material characteristics of hardened gypsum produced from flue gas desulfurization gypsum will be determined first. Then, adjustment of basic technologies for the production of modified gypsum directed to hydrophobization and improvement of mechanical and thermal properties will be done. For these modified types, mechanical and fracture-mechanical properties will be determined, so that an analysis of their applicability for the elements of load bearing structures can be done. For the suitable types, thermal and hygric properties in the proper range of temperature and moisture and characterization experiments based on the analysis of porosity, microstructure and the effect of hydrophobization will be performed. In the further phase of solution, computer optimization of selected types of building envelope systems based on modified gypsum from the point of view of hygrothermal performance, and subsequently a verification of the hygrothermal performance of the optimized envelopes in a critical experiment in conditions of difference climate will be done. Finally, guidelines for design of building envelopes based on modified gypsum will be formulated.

Klíčová slova
sádra, teplo, vlhkost, transport

Klíčová slova anglicky
gypsum, heat, moisture, transport

Označení

GA103/03/0006

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (03.05.2004 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- částečně financující (2003-01-01 - 2005-12-31)

Výsledky

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., MEITNEROVÁ, J. Modifikace vlastností energosádry. In Recycling 2004. Brno: ARSM, 2004. s. 110 ( s.)ISBN: 80-214-2583-0.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Diferenční kalorimetr DIK 04-nepostradatelná pomůcka pro hodnocení vlastností stavebních látek. In Kalorimetrický seminář. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 177 ( s.)ISBN: 80-7042-836-8.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., KRMÍČKOVÁ, N. Studium vlastností energosádry. In Maltoviny. Brno: VUT Brno , Fakulta stavební, 2003. s. 67 ( s.)ISBN: 80-86607-08-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; KRMÍČKOVÁ, N. Vliv zvýšené teploty na vlastnosti sádry. In Sádra 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 39-43. ISBN: 80-214-3041-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N.; MEITNEROVÁ, J.; BAYER, P. Vliv střídavých teplot na vlastnosti sádry. In Sádra 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 44-50. ISBN: 80-214-3041-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; MEITNEROVÁ, J. Odolnost energosádry proti zmrazovacím cyklům. Sborník konference. In Recycling 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 127-132. ISBN: 80-214-2875-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; HŮLKA, J.; BAYER, P. Odolnost zatvrdlé sádry proti krystalizaci solí. In Ekologie a nové stavební hmoty. Telč: VÚSH a.s., 2005. s. 261-264. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

VESELÝ, V.; KERŠNER, Z. Resistance surface concept for concrete fracture. In Fracture Mechanics of Concrete Structures. Řím: 2004. p. 407-414.
Detail

PAVLÍK, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Přenos vlhkosti a solí v lité sádře Přenos vlhkosti a solí v lité sádře. In sborník příspěvků. Svratka: ČChS a Univerzita Pardubice, 2005. s. 125-128. ISBN: 80-7194-764-4.
Detail

KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T. Vliv vodního součinitele na lomově-mechanické vlastnosti sádry. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká Republika: 2005. s. 265-269. ISBN: 80-239-4905-5.
Detail

KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; VYMAZAL, T. Lomově mechanické vlastnosti sádry. In Sádra 2005. Brno, Česká Republika: 2005. s. 20-27. ISBN: 80-214-3041-9.
Detail

TESÁREK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KOLÍSKO, J.; ČERNÝ, R. Properties of hydrophobized FGD gypsum. cement-wapno-beton, 2005, vol. 2005, no. 5, p. 255-264. ISSN: 1425-8129.
Detail

TESÁREK, P., DRCHALOVÁ, J., KOLÍSKO, J., Černý, R., Rovnaníková, P. Mechanical, Hygric and Thermal Properties of Flue Gas Desulfurization Gypsum. Acta Polytechnica, 2004, no. neuvedeno, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2709.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P. Vlastnosti energosádry. 2004, roč. 20, č. 4, s. 64 ( s.)
Detail

ČERNÝ, R., DRCHALOVÁ, J. Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - 1. část. Stavební obzor, 2004, roč. 13, č. 5, s. 138 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

TESÁREK, P.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KOLÍSKO, J. Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti nemodifikované energosádry - 2. část. Stavební obzor, 2004, roč. 13, č. 8, s. 242 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., ČERNÝ, R. Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti modifikované sádry : vliv plastifikátorů Roczniki inžynierii budowlanej, 2004, č. 4, s. 25 ( s.)ISSN: 1505-8425.
Detail

KERŠNER, Z.: Sádra 2005. Brno (10.11.2005)
Detail