Využívánínástrojů
uměléinteligence


Užívání generativní AI na Vysokém učení technickém v Brně

verze ke dni 18. 9. 2023

Preambule

Generativní umělá inteligence je druh umělé inteligence, která je schopna generovat text, obrázky, zvuky nebo jiné mediální formáty na základě uživatelem zadaného požadavku. Generativní modely umělé inteligence se učí vzorům a datovým strukturám pomocí technik strojového učení neuronových sítí, na jejichž základě vytvářejí data nová s podobnými vlastnostmi v zadaných logických souvislostech.

Prohlášení univerzity

Vysoké učení technické v Brně chápe generativní AI jako technologii, která může být užitečná výhradně jako asistenční a konzultační nástroj. V rámci tohoto určení podporuje Vysoké učení technické v Brně otevřený přístup k využívání nástrojů generativní AI, ale současně stanovuje i zásady a doporučení, kterými se má využívání této technologie řídit.

Základní zásady

1. Zákonnost

Nástroje generativní AI mohou být využívány pouze tam, kde to neodporuje obecně závazným právním předpisům a vnitřním normám Vysokého učení technického v Brně.

2. Odpovědnost a ověřování

Odpovědnost za případné škody či jiné negativní důsledky, které mohou nástroje generativní AI způsobit, nese ten, kdo je užívá.

V zájmu vyloučení nežádoucích důsledků výstupů nástrojů generativní AI odpovídá ten, kdo je užívá, za důsledné ověřování spolehlivosti jejich výstupů: jejich správnosti, pravdivosti, ale i nezávadnosti.

3. Transparentnost

Generativní AI je podpůrný nástroj, nikoli technologie určená k přímému provádění výzkumu, vývoje, umělecké a jiné tvůrčí činnosti, ani nástroj, jehož prostřednictvím mají být plněny studijní povinnosti.

V případě, že bylo jakéhokoli výsledku dosaženo s využitím generativní AI, je povinností uživatele tuto skutečnost náležitě uvést v souladu s citačními pravidly zdrojů informací, a to včetně uvedení rozsahu, v jakém byla generativní AI užita.

Nesprávné či nepřiznané použití generativní AI může být považováno za porušení etických zásad ve smyslu ghost-writing nebo contract-cheating.

4. Rozvoj a inovace

Užití nástrojů generativní AI má především přispívat k rozvoji, inovacím a hledání řešení sloužících ke zlepšování kvality života, udržitelnosti a řešení aktuálních společenských potřeb a témat v souladu s platnými hodnotovými, morálními a zákonnými společenskými principy.

5. Poučenost a ochrana autorských práv

Oprávněnost, způsob a rozsah užívání nástrojů generativní AI podléhá smluvním podmínkám stanoveným jejich poskytovateli a mohou se na ně vztahovat autorská práva, za jejichž respektování odpovídá uživatel.

Uživatel odpovídá za oprávněnost a důsledky použití informací a dat svěřovaných nástrojům generativní AI.

6. Ochrana soukromí a obchodního tajemství

Při užívání nástrojů generativní AI musí být dodrženy zásady ochrany osobních údajů, ochrany obchodního tajemství a zabráněno zneužití poskytovaných informací

Před poskytnutím údajů nástrojům generativní AI musí být ověřeny podmínky poskytované záruky ochrany těchto vkládaných údajů.

Nástrojům generativní AI nesmí být poskytnuty neveřejné informace týkající činností a jejích výsledků, kde je Vysoké učení technické v Brně smluvně zavázáno chránit práva a know-how třetích osob.

7. Etické použití

Nástroje generativní AI a jejich výstupy musí být užívány v souladu s obecnými etickými principy a zásadami obsaženými v Etickém kodexu Vysokého učení technického v Brně.

8. Vzdělávání a školení

Efektivní využívání nástrojů generativní AI a porozumění potenciálu a rizikům vyžaduje vzdělávání a školení uživatelů v zájmu eliminace možných nežádoucích efektů.

Oblast vzdělávání

Doporučené zásady pro užívání AI v oblasti vzdělávání.

Oblast tvůrčí činnosti

Doporučené zásady pro užívání AI v oblasti tvůrčí činnosti.

Oblast provozně-administrativní

Doporučené zásady pro užívání AI v provozně-administrativní oblasti.

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková