studijní program

Electrical Engineering

Fakulta: FEKTZkratka: BPA-ELEAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0788A060001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 1000 /ročně pro studenty z EU, 1000 /ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Bakalářský studijní program „Elektrotechnika“ nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky se specializací zaměřenou na elektroniku a komunikační systémy a se specializací zaměřenou na silnoproudou elektrotechniku a automatizaci. Cílem studijního programu je poskytnout uchazečům kvalifikované znalosti, dovednosti a schopnosti pro uplatnění ve výrobní, provozní či servisní technické praxi elektrotechnického průmyslu.
Student má získat kvalitní teoretické znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky, základů oborových předmětů zaměřených na elektroniku, komunikační systémy, silnoproudou elektrotechniku a automatizaci. Důraz je kladen i na obecnou a odbornou jazykovou průpravu.
Všeobecně zaměřené vysokoškolské vzdělání programu poskytuje dobrý základ také pro další doplnění teoretických znalostí v elektrotechnicky profilovaném navazujícím magisterském programu.

Profil absolventa

Bakalářský studijní program Elektrotechnika poskytuje vysokoškolské vzdělání ve všech oborech slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky a elektroniky, tj. v různých oblastech aplikované elektroniky, komunikační techniky, komunikačních technologií, silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky, mikroelektroniky a elektrotechnologie, automatizační a měřicí techniky. Bakalářský program je zaměřen na výchovu provozních odborníků - elektrotechniků a elektroniků se znalostmi konstruování, provozu a aplikačního využití elektrotechnických a elektronických obvodů, zařízení a systémů.
Absolvent získá teoretické základy a odborné znalosti z oblasti matematiky, fyziky, elektrotechniky, měření, aplikované informatiky, praktické znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití moderních elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech obecné slaboproudé elektroniky a elektronických komunikačních technologií, znalosti z oblasti telekomunikací, elektroenergetiky, základní poznatky z oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky, přehled o materiálech pro elektrotechniku a mikroelektroniku, znalosti z oblasti diagnostiky elektrotechnických materiálů a zařízení.
Absolvent bude umět
- charakterizovat technické systémy a procesy v oblasti elektrotechniky,
- vyhodnotit výsledky výpočtů a měření na základě kritického myšlení a získaných znalostí,
- odhadnout a navrhnout použití vhodných postupů pro řešení technických problémů.
Absolvent bude schopen
- aplikovat základní a odborné znalosti při řešení konkrétních požadavků v oblasti elektrotechniky,
- vybrat kritéria pro dimenzování a budování technických systémů v elektrotechnice,
- vybrat kritéria pro dimenzování a formování technických procesů v elektrotechnice,
- vyřešit daný technický problém využitím získaných znalostí metod a s možností použití vhodných inženýrských nástrojů,
- vyhodnotit vliv technických řešení na společnost a okolí,
- pokračovat v dalším celoživotním vzdělávání a profesním rozvoji.

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářského programu BPA-ELE díky všeobecným znalostem elektrotechniky naleznou uplatnění v nejrůznějších oblastech elektrotechnického průmyslu:
• v provozu komunikačních a dalších spojových služeb, provozu, servisu a údržby elektronických zařízení, přístrojů a systémů,
• v technických pozicích zaměřených na návrh, budování a správu informačních a komunikačních systémů,
• jako provozní technici pro měřicí, řídicí a automatizační systémy,
• jako provozní specialisté (např. energetický specialista) v obchodních a dalších společnostech, a to nejen elektrotechnických,
• jako odborníci v oblastech návrhu, konstrukce a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení včetně zařízení s vestavěnou inteligencí.
Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technické, řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje také dobrý základ pro další doplnění teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
- ve specializaci Electronics and Communication Technologies
164 kreditů v povinných předmětech, 10 kreditů v povinně volitelných předmětech a minimálně 6 kreditů ve volitelných předmětech,
- ve specializaci Power Systems and Automation
155 kreditů v povinných předmětech, 15 kreditů v povinně volitelných předmětech a minimálně 10 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova nebo Český jazyk. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
BPA-ECTElectronics and Communication Technologies164
BPA-PSAPower Systems and Automation155