studijní program

Energetické a termofluidní inženýrství

Fakulta: FSIZkratka: N-ETI-PAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A070008

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Energetika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studijního programu Energetické a termofluidní inženýrství je výchova odborníků v oboru nejaderné a jaderné energetiky, tepelných a fluidních strojů, efektivního hospodaření s energií a úpravy stavu prostředí. Významnou dovedností absolventů studijního programu je využívání pokročilých inženýrských výpočtových nástrojů pro návrh a optimalizaci komponent energetických systémů i hodnocení systémů jako celku. Absolvent získá potřebné dovednosti pro samostatné provádění výzkumu, vývoje a konstrukce. Cílem magisterského studia programu Energetické a termofluidní inženýrství je příprava vysoce kvalifikovaných techniků a odborníků schopných uplatnit se všude tam, kde je třeba se zapojit do řešení úkolů výzkumných, vývojových, provozních a projekčních v rámci podniků energetického strojírenství, provozovatelů energetických centrál a energetických systémů včetně úpravy stavu prostředí.
Specializace studijního programu:
- Energetické inženýrství
- Technika prostředí
- Fluidní inženýrství

Profil absolventa

Absolventi programu získají hluboké znalosti z oblasti zdrojů a přeměn energií, vlivu přeměn energií na životní prostředí, přenosu tepla a hmoty, termodynamiky, proudění tekutin, měření a automatizace. K základním znalostem absolventů tohoto programu patří zvládnutí moderních metod počítačového modelování (NKP a CFD), výpočtových simulací, konstruování, experimentálních metod a techniky měření v oboru. Absolventi programu dále získají znalosti o principech, konstrukci, projektování a vývoji širokého spektra energetických strojů a měření jejich technických parametrů. Absolventi si prohloubí vědomosti o základních principech a mechanismech, na nichž jednotlivá zařízení spočívají.

Odborné dovednosti absolventa:
• Absolvent je schopen analyzovat a projektovat energetické stroje, potrubní trasy a komponenty energetických centrál a optimalizovat jejich konstrukci, funkci a materiálovou skladbu s ohledem na výkonové, ekologické a ekonomické parametry,
• je seznámen jak s teoretickými poznatky stavby uvedených strojů, tak i problematikou jejich technického návrhu a dimenzováním, dále s metodami jejich účelného, hospodárného a ekologického využití. Přitom si prohloubí znalosti z teorie pružnosti a pevnosti konstrukčních dílů a funkčních sestav, spolehlivosti a životnosti konstrukcí,
• při řešení inženýrských problémů využívá metody teoretického a experimentálního výzkumu, softwarové nástroje, numerické modelování a metody zpracování experimentálních dat,
• je připraven pro další vzdělávání a využívání budoucích technologií a inženýrských metod.

Odborné způsobilosti:
• Absolventi studijního programu prokazují odborné způsobilosti na tvůrčí inženýrské úrovni odpovídající soudobému stavu poznání v oblastech energetického inženýrství, potrubní techniky a techniky pro úpravu stavu prostředí,
• jsou schopni řešit technické problémy, zdokonalovat stávající a navrhovat nová řešení, prezentovat výsledky, řídit a vzdělávat podřízené odborné pracovníky,
• kromě teoretických a odborných znalostí absolventi disponují soft-skills dovednostmi, jsou vybaveni alespoň jedním cizím jazykem, ovládají výpočetní techniku na pokročilé úrovni, jsou schopni pracovat se specializovanými programy pro řešení výpočetních, návrhových a simulačních úloh a pro řízení a vyhodnocování experimentů.

Studijní program nabízí tři specializace, které formují profil absolventa následovně.

Specializace Energetické inženýrství

Absolventi specializace získají hluboké teoretické znalosti a osvojí si výpočtové postupy a poznatky potřebné při konstrukci parních turbín, spalovacích turbín a spalovacích zařízení. Absolventi dále získají znalosti o projekci fosilních elektráren, jaderných elektráren, teplárenských centrál a obnovitelných zdrojů energie. Získané znalosti absolventům umožní, aby byli tvůrčím způsobem schopni navrhnout nová energetická zařízení, případně řídit provozy energetických celků. Získané vědomosti umožní absolventům profesionálně reagovat na změny, které v oboru výroby tepla a elektrické energie probíhají.

Specializace Technika prostředí
Absolventi specializace získají hluboké znalosti o konstrukci, projektování, vývoji a zkoušení technických zařízení pro úpravu stavu prostředí. Jsou to zařízení na úpravu stavu mikroklimatu ve vnitřním obytném i pracovním prostředí, zejména zařízení větrací, klimatizační a vytápěcí, včetně zařízení pro zásobování teplem. K základním znalostem absolventů této specializace patří zvládnutí moderních metod počítačového modelování, počítačového projektování a konstruování, jakož i experimentálních metod a techniky měření v technice prostředí. Absolventi programu získají hluboké znalosti o konstrukci, projektování, vývoji a zkoušení technických zařízení pro úpravu stavu prostředí.

Specializace Fluidní inženýrství
V rámci studia specializace získají studenti hluboké teoretické poznatky z oblasti proudění kapalin, provozu a projektování hydraulických zařízení a jejich příslušenství. Dále absolventi získají znalosti z oboru dopravy kapalin, čistíren odpadních vod, úpravy vody, vysokotlaké hydrauliky a tribologie. Praktické dovednosti absolventi získají s měřením parametrů potrubních tras a tekutinových strojů. Významným rysem specializace je získání dovedností využívání komerčních programů (CFD, NKP) určených pro výpočet proudění tekutin a umožňující inženýrské návrhy technicky vyspělých řešení hydraulických zařízení a strojů.

Charakteristika profesí

Absolventi mají možnost uplatnění v praxi, zejména v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výpočtech, výrobě, montáži a zkušebnictví, řízení provozu a v investiční výstavbě energetiky, ve výzkumných ústavech, institucích a útvarech státní správy, zabývajících se péčí o životní prostředí a racionalizací spotřeby energie, u firem podnikajících v energetice včetně možnosti samostatného podnikání (energetické auditorství, konzultační a poradenské služby). Častým zaměstnáním absolventů je konstrukce a projekce jakýchkoliv točivých strojů, provozní technici v čistírnách odpadních vod a všech druzích elektráren a vodáren. Absolventi najdou uplatnění při konstrukci a vývoji pneumatických a hydraulických prvků i v medicínském inženýrství. Široké znalosti z oboru proudění tekutin umožňují dále nalézt uplatnění v automobilním průmyslu a dopravní technice.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících částí - obhajoba diplomové práce - obecná rozprava Při obhajobě diplomové práce se hodnotí kvalita předložené práce, její prezentace a schopnost odpovídat na dotazy položené k tématu práce. Obecná rozprava je věnována ověření úrovně znalostí nabytých při studiu programu, důraz je kladen zejména na předměty profilujícího základu.
Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě, nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Navrhovaný studijní program a dílčí specializace obsahově vychází z aktuálních magisterských studijních oborů Energetické inženýrství, Technika prostředí a Fluidní inženýrství v rámci studijního programu Strojní inženýrství (M2I-P), který navazuje na bakalářský obor Základy strojního inženýrství ve studijním programu Strojírenství (B3S-A) nebo obor Energetika, procesy a životní prostředí ve studijním programu Strojírenství (B3S-P). V případě úspěšné akreditace bakalářského studijního programu Základy strojního inženýrství (B-STI) nebo Energetika (B-ENE), bude na něj navrhovaný studijní program přímo navazovat. Absolventi budou moci pokračovat v některém z nově akreditovaných doktorských studijních programů Energetické inženýrství (D-ENE) nebo Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI).

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
ENIEnergetické inženýrství101
FLIFluidní inženýrství101
TEPTechnika prostředí101