Detail oboru

Architektura a rozvoj sídel

FASTZkratka: ARSAk. rok: 2022/2023Zaměření: Prostorové plánování

Program: Architektura a rozvoj sídel

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 10.12.2008Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Navazující magisterský studijní program Architektura a rozvoj sídel v zaměření Prostorové plánování se standardní délkou studia 2 roky navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného architektonického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí architektonicko - inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných architektonicko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky. Na tyto základy navazují odborné předměty oborové a podle zaměření. Tyto předměty mají své rozšíření především do oblasti studovaného zaměření Prostorové plánování. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí architektonicko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen absolvent samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Prostorové plánování získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje architektonicko - inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých architektonicko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých architektonicko - technických problémů, a to nejen při komplexním architektonickém návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen řídit rozvoj sídelních útvarů jak z hlediska technicko ekonomického, tak z hledisek environmentálních i estetických. Je seznámen s novou situací rozvoje sídel vyplývající z členství ČR v Evropské unii.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel získat autorizaci. Je tedy autorizovaným architektem, který je schopen řídit složité architektonicko - technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architektura a rozvoj sídel zaměření Prostorové plánování má prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplin cíleně zaměřených do tohoto zaměření. Je oprávněn používat titul "inženýr architekt" (ve zkratce Ing. arch.) před jménem.
Má osvojeny nejnovější vědecké i odborné poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí. Získané znalosti v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v problematice daného studijního oboru a zaměření. Je schopen samostatné tvůrčí inženýrsko - architektonické práce. Je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrsko - architektonické působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrsko - architektonických i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých odborných problémů.
Je připraven zejména pro působení ve státní správě. Je schopen řídit rozvoj sídelních útvarů jak z hlediska technicko ekonomického, tak z hledisek environmentálních i estetických. Je seznámen s novou situací rozvoje sídel vyplývající z členství ČR v Evropské unii. Je seznámen s prací s evropskými i domácími veřejnými fondy. Jeho uplatnění je především v útvarech územního rozvoje obcí a krajů, případně ve vysoce kvalifikované práci pro stavební úřady. Je připraven pro autorizaci u České komory architektů.
Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TG03Odborná praxecs30PovinnýVT - 1560ne
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TG01Ateliér urbanistické tvorbycs10PovinnýklA - 130ano
TM01Městské inženýrství I.cs3PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
TG06Prostorové plánování v ČR a EUcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
TY01Sociální komunikacecs2PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
TG07Strukturální politika EU (PRSPEU)cs2Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
TG11Základy ekonomiecs3PovinnýzkP - 39ano
TG51Architektura inženýrských stavebcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134322ano
TY51Historie a filozofie technikycs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 134322ano
TY52Inženýrská pedagogikacs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 134322ano
TG52Kulturní hodnoty v historii a současnosti městacs3Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / C1 - 264322ano
TG53Odborná exkurzecs3Povinně volitelnýklVT - 964322ano
TH51Trvale udržitelná výstavbacs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134322ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
TG08Environmentální ekonomiecs2PovinnýzkP - 26ano
TE01Geografické informační systémycs3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
TY02Právo pro architektycs2PovinnýP - 26ano
TG12Specializovaný ateliércs10PovinnýklA - 130ano
TV06Veřejné stavební investicecs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
TM51Dopravní urbanismuscs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 264318ano
TY53Etika v podnikánícs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 134318ano
TG54Teorie a praxe architektonického navrhovánícs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 134318ano
TG55Tradice a Nový urbanismuscs3Povinně volitelnýklP - 26 / C1 - 134318ne
TP01Městské inženýrství IIcs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134870ano
TM02Městské inženýrství II.cs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134870ano
TG09Regionální ekonomie a politikacs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134871ano
TV09Regionální ekonomie a politikacs3Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 134871ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
TG10Diplomový projektcs28Povinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
4318 1 TM51, TY53, TG54, TG55
4322 2 TG51, TY51, TY52, TG52, TG53, TH51
4870 1 TP01, TM02
4871 1 TG09, TV09