Detail předmětu

Ateliér – volné zadání 1

FA-AT4-AAk. rok: 2023/2024

Ateliérová výuka je hlavní způsob výuky architektury, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu. Je založena na metodě „learning by doing“, tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena jako dialog pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem, nedílnou součástí výuky jsou tzv. kritiky.
V ateliéru „volné zadání“ student prohlubuje znalosti a schopnosti architektonického návrhu získané v ateliérech „malý dům“, „velký dům“ a „město a místo“. Složitost a měřítko řešeného problému je určeno zadáním.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

12

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Práce je vedoucím specifikována v „nabídce ateliérových témat“ a volitelně v „zadání práce“. Tyto informace jsou zveřejněny na Intranetu FA před registrací studentů.

Povinné je odevzdání projektu na úrovni architektonické studie a obsahuje (pokud vedoucí práce neurčí jinak):
– průvodní text (vč. východisek, analýz, cílů, principů a konceptu návrhu, konstrukčního a provozního schématu),
– doložení pracovních skic a fotodokumentace pracovních modelů,
– situaci širších vztahů,
– situaci,
– půdorysy jednotlivých podlaží,
– řezy,
– pohledy,
– řešení interiéru,
– řešení detailu interiéru v měřítku 1:20 a podrobnějším,
– prostorové zobrazení navrženého objektu vč. zasazení do kontextu místa,
– prostorové zobrazení interiéru,
– model (vč. jeho fotodokumentace).
Práce se odevzdává jak v listinné, tak v elektronické formě v souladu s vnitřní normou FA „Pravidla pro studium“.
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v „zadání práce“.

Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– procesy, provoz;
– materialita, struktura, konstrukce;
– forma, uspořádání;
– prezentace, adjustace, obhajoba;
– přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení stability, života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E), se hodnotí jako nevyhovující.
Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce, povinná účast na dvou průběžných kritikách a závěrečné veřejné prezentaci. Odevzdání projektu splňujícího podmínky (blíže specifikované v sekci Hodnocení předmětu) a dodržení termínu odevzdání (předem stanoveného ve vnitřní normě „Pravidla pro studium“).
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec může podrobněji specifikovat vedoucí práce v „zadání práce“. Toto zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl prohloubit schopnost studenta samostatně řešit architektonický a/nebo urbanistický návrh různých typů staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz s odpovídajícím počtem funkčních okruhů, případně řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami podle volby studenta.
Zadání mohou obsahovat také:
– interiérová zadání, scénografii a výstavnictví;
– komplexní veřejné stavby;
– urbanistická řešení celých sídel, řešení krajiny, územní plánování;
– rekonstrukce vč. památkové péče;
– experimentální zadání.
– Student si osvojí schopnost navrhovat architektonické a provozní řešení různých typů staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz s odpovídajícím počtem funkčních okruhů.
– Student si dle konkrétního typu zadání rovněž osvojí principy řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami.
– Student bude znát základní normové požadavky pro navrhování staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu.
– Student si osvojí schopnosti pro vypracování dokumentace architektonické, případně urbanistické studie.
– Student bude schopen adekvátně volit konstrukční systém vhodný pro danou navrhovanou stavbu či soubor staveb.
– Student bude schopen pochopit kontext místa a reagovat na něj ve svém návrhu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah bloků výuky:
  1. Analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu
  2. Práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení
  3. Finalizace projektu, práce na prezentaci projektu