Detail předmětu

Technologie staveb

FAST-BWB014Ak. rok: 2024/2025

Technologie staveb se zabývá zkoumáním, rozvojem, modelováním a realizací výrobních procesů ve stavebnictví. Jejím cílem je optimální a ekonomický způsob provádění stavebních konstrukcí, objektů a jejich souborů.
Předmět zahrnuje úvod do problematiky technologie staveb, členění stavebních procesů, jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu a optimalizaci jejich průběhu. Dále seznamuje studenty s přípravnou a realizační fází investičního procesu, od investičního záměru až po předání dokončené stavby do provozu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.
Základní seznámení s požadavky na přípravu a realizaci stavby.
Zvládnutím cílů předmětu Technologie staveb získají studenti základní znalosti o dílčích technologických etapách výrobního procesu stavby. Předmět je naučí porozumět procesům přípravným, realizačním a uživatelským z pohledu běžných účastníků výstavby.

Základní literatura

LÍZAL, Petr, a kol.. Technologie stavebních procesů pozemních staveb, Úvod do technologie ,Hrubá spodní stavba,. CERM,s.r.o., Brno, 2003. ISBN 80-214-2536-9.

(CS)

MOTYČKA, Vít, a kol. . Technologie staveb I, Technologie stavebních procesů, část 2,Hrubá vrchní stavba.. CERM,s.r.o., Brno, 2004. ISBN 80-214-2873-2.

(CS)

JARSKÝ, Čeněk, MUSIL, František, a kol.. Technologie staveb II, Příprava a ralizace staveb. CERM Brno, 2003. ISBN 80-7204-282-3.

(CS)

COOKE, Brian. Construction Planning, Programming and Control. Chicester: BLACKWELL PUBLISHERS, 2009. ISBN: 1405183802.

(EN)

Zákon o územním plánování a stavebním řádu 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění.

(CS)

HARRIS, Frank a McCAFFER, Ronald. Modern Construction Management, 7th Edition. Oxford:Wiley-Blackwell, 2013.

(EN)

MAKÝŠ,Oto, MAKÝŠ,Peter. Technologický projekt: Projekt organizácie výstavby. Bratislava : ES STU, 2005.

(SK)

Kantová Radka. Průvodce k předmětu AW51. 114 stran, 2010

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do technologie staveb, základní terminologie, stavební procesy a jejich členění, možnosti analýzy stavebních procesů a jejich modelování, technologický předpis. 2. Procesy zemních prací a zakládání, technologické postupy. 3. Procesy konstrukcí betonových a železobetonových (bednění, armování, ukládání betonu). 4. Zdící procesy konstrukcí nosných, výplňových a dělících (materiály, technolog. zásady). 5. Montážní procesy nosných konstrukcí hrubé stavby (železobetonových prefabrikovaných, ocelových, dřevěných). 6. Procesy spojené s obvodovými plášti budov (střešními a stěnovými). 7. Vnitřní a dokončovací procesy stavby (rozvody všech instalací, úpravy povrchů stěn a podlah, kompletace). 8. Komplexní investiční proces, členění, fáze přípravná a realizační. 9. Předvýrobní stavebně technologická příprava výstavby, zásady organizace výstavby. 10. Výrobní a provozní stavebně technologická příprava výstavby. 11. Stavební stroje, koncepce návrhu mechanizace, metody ověření použitelnosti, technické listy strojů. 12. Realizace stavby, modelování výrobního prostoru stavby, dokumentace zařízení staveniště. 13. Jakost a bezpečnost stavebních prací, její zajišťování a kontrola, ochrana životního prostředí při výstavbě.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podklady k semestrální práci, pokyny k vypracování, procesy a možnost mechanizace zemních prací 2. Zemní práce, zakládání, volba postupů a návrh strojů, ověření použitelnosti mechanizace 3. Betonářské procesy, volba technologického postupu, zásady návrhu bednění, detaily 4. Zdící procesy, volba materiálu, technologické postupy, detaily 5. Obvodové pláště, montážní procesy, volba technologického postupu, návrh vertikální dopravy 6. Exkurze na vybranou stavbu v regionu 7. Kontrola výstupů zadaných částí, zásady návaznosti procesů prací vnitřních a dokončovacích 8. Stavebně technologická příprava výstavby, zásady organizace výstavby 9. Dokumentace zařízení staveniště, volba objektů zařízení staveniště, výkres zařízení staveniště 10. Plán realizace stavby, zásobování stavby materiálem 11. Kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, plán rizik 12. Ochrana životního prostředí 13. Závěrečné konzultace,zápočet